Jesteś tutaj:

XLIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

503
Czas trwania wydarzenia: od: 19.12.2017 r., godz. 13.00 do: 19.12.2017 r., godz. 00.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 listopada 2017r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
b) przedstawienie przez Zarząd opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji Finansowej oraz dyskusja i głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Komisję Finansową a także nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu,
e) dyskusja i głosowanie nad wnioskami mniejszości ujętymi w opinii zbiorczej Komisji Finansowej, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd (nie poddaje się pod głosowanie wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków),
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 4343W Borzymy – Starowola.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017 roku.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Informacje Przewodniczącego Rady.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał