Jesteś tutaj:

Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

9501
WOK.120.151.2011


Zarządzenie Nr 151.2011
Starosty Wołomińskiego
z dnia 10 listopada 2011 r.w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi


Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.) oraz ust. 1 Rozdziału XII Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do uchwały nr VII-111/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i powierzam tę funkcję Pani Ewie Jagodzińskiej - podinspektorowi w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie.

§ 2

Zadania pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi określa ust. 2 Rozdziału XII Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2007 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.