Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie różnicy między stypednium w formie finansowej a częśćiową lub całkowitą refundacją kosztów. (Chodzi o wniosek o przyznanie stypendium dla studentów) Ponosze zarówno koszty z tytułu dojazdów, zakupu podreczników a także opłat za nauke w szkole wyższej. Stąd moje wątpliwości którą z opcji powinienem zaznaczyc, czy wymienione przeze mnie powyżej czy ogólnie stypendium w formie finansowej.
(Maksymilian, 17.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Maksymilianie,

Forma finansowa to pieniądze odebrane przez studenta w kasie starostwa lub przesłane na konto studenta. Ta forma nie wymaga żadnego rozliczenia ze strony studenta. Jeżeli student wybierze formę refundacji kosztów kształcenia to najpierw ponosi te koszty, a dopiero później po uznaniu przez powiat, że jest to wydatek kwalifikowany otrzymuje zwrot (refundację). Ta forma wymaga udokumentowania wydatku ( np. imienna faktura, rachunek ...).

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
BARDZO PILNE !!!!
CZY OSOBA Z POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO W PODESZŁYM WIEKU NA RENCIE, KTÓRA OBECNIE ZOSTAŁA BEZ DACHU NAD GŁOWĄ, TZN. NIEDAWNO SPŁONĄŁ JEJ W POŻARZE DOM, MA SZANSĘ OTRZYMAĆ JAKĄKOLWIEK POMOC FINANSOWĄ PRZED ZIMĄ , NA ODBUDOWĘ STAREGO DOMU TZN. NP. NA ZROBIENIE DACHU, KTÓRY CAŁKOWICIE SPŁONĄŁ.

BARDZO PROSZĘ O PILNĄ ODPOWIEDŹ, PONIEWAŻ OSOBA TA JEST BARDZO ZAŁAMANA I BEZRADNA, A MIESZKA OBECNIE BEZ DACHU NAD GŁOWĄ.

Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŹ.
(MARIUSZ, 13.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Mariuszu,

Z przedstawioną sprawą zainteresowana osoba powinna zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje zadania pomocy społecznej na poziomie powiatu ma zadania ściśle określone prawem. Udzielanie pomocy finansowej nie leży to w zakresie jego kompetencji. Oczywiście osoba poszkodowana może liczyć na inną pomoc zgodnie z kompetencjami instytucji powiatowych.

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy pracownika socjalnego, prawnika, psychologa. Szerszą pomoc może uzyskać osoba niepełnosprawna: ma np. prawo do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. na turnus rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się. Szersze informacje o sposobach udzielania pomocy społecznej znajdują się w "poradniku dla rodziny", do którego link jest na głównej stronie www.powiat-wolominski.pl .

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
W nawiązaniu do zbliżającej się jeśień 2004r. zwracam się do Pana Starosty z prośbą o wykonanie oceny czystości okolicznych lasów w najbliższym rejonie miasta Wołomin przy udziale właściwych instytucji i osób z uwzględnieniem działań w terenie z uwagi na fakt, iż pojawią się ku temu sprzyjające okoliczności wynikające ze zjawisk przyrodniczych. Okoliczne lasy wołomińskie są bardzo zanieczyszczone - widoczne są butelki, śmieci, uszkodzone części samochodowe, cegły, gruz itp. Zatem lasy wymagają uporządkowania.
Ocena powinna wskazywać, w miarę dokładnie w planach, zanieczyszczenia lasów oraz ewentualne możliwości ich usunięcia i stanowić zarazem plan do działań w przyszłym roku chyba, że gmina jest w stanie przystąpić do działania bez opisów. Jednakże opracowanie takiej strategii byłoby pomocne na następne lata.
W uporządkowaniu lasów powinny wziąć udział w moim przekonaniu m.in. straż pożarna, właściwe nadleśnictwa i inne instytucje, być może warto jest zaangażować projektem bezrobotnych z urzędu pracy i zabiegać o częściowe wsparcie projektu przez starostwo.
Jednakże w mojej ocenie najwłaściwsze jest zlecenie sprzątania lasów podmiotowi prywatnemu np.: przedsiębiorcy. Zlecenie wykonania usługi w drodze przetargu oraz odbiór komisyjny potwierdzający właściwie wykonaną usługę zapewnią realizację zamierzonych celów. W tym przypadku proszę o uwzględnienie niniejszego zagadnienia w planie budżetowym na przyszły rok tj. 2005. Zatem, proszę o informację w powyższej sprawie. Nadmieniam jednocześnie, że ponowię sprawę we właściwym terminie za kilka miesięcy do planu budżetowego na rok 2005.
(Andrzej, 12.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju,

Właśnie opracowywany jest plan gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego. Nakreśli on najwłaściwsze sposoby rozwiązania problemów z zanieczyszceniami, z całym systemem gromadzenia i segregacji odpadów włącznie, zarównao na poziomie mieszkańców jak i samorządów gminnych.

Myślę, że zgodzimy się z tezą, że najlepszy plan i tworzenie "ocen czystości" nie zastąpią zwyczajnej kultury bycia w środowisku.

Starostwo przeznacza duże kwoty na likwidację dzikich wysypisk, sprzątanie lasów, wspieranie edukacji ekologicznej czy straż ochrony przyrody. Nadleśnictwa zbierają i wywożą z lasów tony śmieci, które przywieźli i wyrzucili do lasów mieszkańcy. Mimo tego powstają nowe miejsca zanieczyszczeń, często w tym samym miejscu. Podstawą jest więc edukacja ekologiczna.

Zapewne w roku 2005 starostwo zaplanuje środki na poprawę czystości lasów.

Konrad Rytel

Pytanie:
Prośba o odpowiedź, czy są podjęte kroki w celu:
Przygotowanie terenu i zaprojektowanie nowej trasy dojazdowej do Warszawy wspólnie ze Starostą oraz Związkiem Gmin Powiatu Wołomińskiego, dojazd do Warszawy jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców naszego miasta, oraz brak inwestorów w naszym powiecie ze względu na zły dojazd z Warszawy.
Pozdrawiam.
(Tomasz B., 12.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Panie Tomaszu,

Samorządy powiatu wołomińskiego podjęły wspólne działania mające na celu poprwę mozliwości dojazdu do Warszawy. Skupiają się one na doprowadzeniu do stanu udrażniającego ruch oraz na poprawie bezpieczeństwa na dwóch podstawowych ciągach komunikacyjnych.

Drogami dojazdowymi do Warszawy dla powiatu wołomińskiwgo są dwie trasy wylotowe: nr 8 od strony Radzymina i nr 634 od Tłuszcza przez Wołomin.

Drogi te są przewidziane do modernizacji poprawiającej przepustowość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Powyższe roboty będą realizowane przy udziale funduszy europejskich przez administartorów tych dróg - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (droga nr 634) oraz przez Generalną Dyrekcję Dróg (droga nr 8). Modernizacja ta ma znacznie poprawić sytuację komunikacji drogowej z
Warszawą.

Konrad Rytel

Pytanie:
Mam dwuczłonowe nazwisko, chciałabym przy wyrobieniu dowodu zostawić jedynie pierwszy człon, którego używam na co dzień. Co muszę zrobić, by załatwić taką formalność? (w akcie urodzenia mam 2 nazwiska).
(Magdalena, 06.09.2004 r.)

Odpowiedź:
Pani Magdaleno,

Aby w trybie administracyjnym zmienić nazwisko rodowe należy:

 • wystąpić do starosty powiatu z wnioskiem o zmianę nazwiska (wniosek winien zawierać uzasadnienie),


 • do wniosku załączyć:
  - aktualny odpis skrócony aktu urodzenia (opłacony znakami skarbowymi za 15 zł),
  - dowód osobisty, w przypadku jego braku dokument ze zdjęciem + potwierdzenie zameldowania,
  - aktualny odpis aktu małżeństwa - w przypadku osób które pozostawały bądź pozostają w związku małżeńskim (opłacony znakami skarbowymi za 15 zł),
  - odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci - jeśli wnioskodawca posiada dzieci,

 • uiścić opłatę skarbową: za wniosek - 5,00 zł, każdy załącznik - 0,50 zł (przy składaniu wniosku) oraz pozytywną decyzję - 30,00 zł (przy odbiorze decyzji).


 • Mieszkańcy naszego Powiatu składają wnioski w sprawie zmiany nazwiska w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa, który ma swoją siedzibę w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 (I piętro, pokój nr 13).

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Szanowny Panie Starosto!
  Chciałbym prosić o odpowiedzi na nastepujące pytania związane z regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla najuboższych dzieci i młodzieży (ostatnia sesja rady). Pracuję nad artykułem dla gazety lokalnej, który to pozwoliłby dotrzeć z informacją do szerszego grona młodych (potrzebujących wsparcia) ludzi.
  1. Jakie przesłanki zadecydowały o zmniejszeniu kwoty wymaganego dochodu miesięcznego z 504 do 350 PLN?
  2. Ilu uczniów i studentów (szacunkowo) z naszego powiatu może ubiegać się o stypendium oraz jak się to ma do całego województwa?
  3. Ile wstępnych deklaracji złożono do końca sierpnia?
  4. Jaki organ zajmuje się rozpatrywaniem wniosków dla:
  a)studentów
  b)uczniów.
  Dziękuję.
  (Łukasz, 03.09.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Łukaszu,

  Jeżeli jest Pan dziennikarzem zapraszam do stałego kontaktu w wszelkich sprawach także bezpośrednio na adres starosta@powiat-wolominski.pl.
  Jeśli chodzi o podjęte na ostatniej sesji regulaminy stypendiów oraz Pana pytania pragnę poinformować, iż:

 • W uchwale Rady Powiatu Wołomińskiego nie są określone w sposób bezwzględny kwoty maksymalnego dochodu miesięcznego. Chcąc dopasować się do dokumentu w tej kwestii nadrzędnego użyliśmy sformułowania odwołującego się do kwoty ujętej w Ramowym Planie Realizacji Zadania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rok 2004 dla Województwa Mazowieckiego, czyli do dokumentu na podstawie którego będę realizowane na Mazowszu stypendia. Faktycznie więc zapowiadana przez nas obniżona wysokość progu dochodowego do 350 zł to konsekwencja zapowiadanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zmian w tym Ramowym Planie. Urząd Marszałkowski wskazuje, że obniżenie progu dochodowego spowoduje możliwość objęcia stypendium większej ilości osób najbardziej potrzebujących. Ilość stypendiów jest ograniczona (!) możliwe jest więc, że próg zostanie jeszcze obniżony z powodu szczupłości środków (stypendia otrzymywać będą najbubożsi kandydaci w przypadku kiedy chętnych będzie więcej niż możliwości stypendialnych).

 • Dysponujemy wyłącznie danymi szacunkowymi. Przewidujemy, że o stypendium będzie ubiegać się ok 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ok. 220 studentów szkół wyższych.

 • Deklaracje wstępne złożyło 366 uczniów i 157 studentów.

 • Zgodnie z przyjętym regulaminem wnioski złożone przez uczniów rozpatruje szkolna komisja stypendialna powołana przez dyrektora szkoły, złożone przez studentów rozpatruje powiatowa komisja stypendialna powołana przez Radę Powiaty Wołomińskiego.


 • Grzegorz Dudzik

  Pytanie:
  Szanowny Panie Starosto!!! Dziękujemy za odpowiedź, ale ośmielamy się prosić Pana Starostę o przyspieszenie cofnięcia zgody na prowadzenie owego zakładu na Komunalnej 8 w Radzyminie – Zakład PP-EKO – prowadzi wzmożoną produkcję i tym samym nas truje i cąłe środowisko. Nasz sprawa naszym zdaniem jest nie mniej ważna, jak w Tłuszczu. Prosimy o pomoc. Pozdrawiamy i zapraszamy w odwiedziny.
  (Radzyminiacy, 28.08.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Szanowni Państwo,

  Postępowanie w sprawie uciążliwości zakładu trwa. Prowadzi je Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie z zakresu prawa budowlanego, a Powiatowy Inspektor Sanitarny kontroluje pomiary szkodliwości.

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Panie Starosto, problem, który chciałam poruszyć nie dotyczy co prawda w sposób bezpośredni "kompetencji i obowiazków służbowych Starosty", ale dotyczy mieszkanców powiatu wołomińskiego, więc myślę, że powinien Pana zainteresować. Problem zapewne leży w kompetencjach co najmniej trzech podmiotów: gmin Ząbki, Zielonka i wojewodztwa (które wydaje mi się, że jest właścicielem
  drogi 631). W gminie Ząbki biegnie scieżka rowerowa (oznaczona), która rozpoczyna się w lasku na końcu ulicy Sikorskiego. Scieżka ta, z której bardzo chętnie korzystają całe rodziny z dziećmi, można dojechać do drogi nr 631. Za drogą ścieżka prowadzi dalej ul. Bankowa (to już o ile się nie mylę gmina Zielonka) do pomnika poległych harcerzy i dalej w kierunku Rembertowa (cały czas trasa jest oznaczona jako scieżka rowerowa).Wszystko fajnie tylko jak ci rowerzyści mają przejść przez droge nr 631? Ruch tam jest bardzo duży, samochody jadą z dużą predkością. Sama często z
  rodziną korzystam z tej scieżki. Ostatnio przekraczaliśmy drogę 631 w towarzystwie jeszcze jednej rodziny, w której były małe dzieci. Przebiegałam tę drogę z duszą na ramieniu. Nie wiem czy w tym miejscu można zrobić przejście dla pieszych. Ale skoro ktoś pomyślał o tym, żeby poprowadzić scieżkę rowerowa w ten sposób, to mógłby pomysleć rownież o przejściu przez drogę 631.
  Mam nadzieje ze Pan Starosta, mimo że nie leży to w jego "kompetencjach i obowiazkach służbowych" zainteresuje się tematem.

  pozdrawiam
  Agnieszka
  (Agnieszka, 27.08.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Pani Agnieszko,

  Z uwagą zapoznałem się z Pani propozycją i dołożę starań, aby sugerowane przez Panią miejsce odpowiednio oznakować i umożliwić bezpieczne przekroczenie drogi 631. Jak słusznie Pani zauważyła jest to droga w zarządzie marszałka województwa, aby na takiej drodze doprowadzić do zmiany organizacji ruchu w terenie niezabudowanym wymagane jest wiele uzgodnień. Obecnie trwa opracowywanie koncepcji przebudowy tej drogi na drogę ekspresową dwujezdniową. Bez zakończenia tych analiz trudno jest odpowiedzieć czy poruszony przez Panią problem zostanie również rozwiązany w przyszłym rozwiazaniu. Myślę, że Pani sugestia zostanie wzięta pod uwagę.

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Szanowny Panie Starosto!
  Czy Starostwo w Wołominie może coś pomóc w pon. sprawie? Może uda się wymyślić, aby rozwiązać problem Gminy Jadów i nieszczęsnych Urli tonących w śmieciach i brudzie (to istne Bangladesz). Niestety po mojej wizytacji w ubiegłym tygodniu Urli i Gminy Jadów stwierdzam, że sytuacja znacznie się pogorszyła. Urle - szczególnie Ryneczek, okolice przystanku autobusowego i okoliczne lasy są totalnie zaśmiecone, a na drodze powiatowej na odcinku Urle - Iły - Strachów widać pełno niezebranych worków rozszarpanych przez psy. Zbiórka worków odbywa sie bardzo
  nieregularnie i obejmuje tylko worki firmowe. Reszta leży tygodniami!!! 3) Jak Panu wiadomo tereny letniskowe Gminy, a w szczególności Nadliwie zamieszkują w okresie wakacyjnycm trzy grupy ludności: a) tubylcy tj. stali mieszkańcy b) letnicy tj. właściciele domków letniskowych c) cala reszta tzw. rekreantów tj. osób przebywających na tym terenie od kilku godzin do kilku dni lub tygodni Zbiórka śmieci w systemie workowym rozwiązuje cześciowo problem w zakresie grup a i b, natomiast jest kompletnie nieskuteczna w zakresie grupy c. Ludzie Ci nie trafiając na kosze na śmieci lub kontenery pozostawiają lub podrzucają te śmieci głównie w miejscach zbiórki worków oraz w zależności od poziomu kultury w dowolnym miejscu. Efekt: okolice Urli są chyba najbrudniejszym miejscem na Mazowszu i niedługo grozi tutaj klęska epidemii. Efekt: coraz mniej ludzi (szczególne z małymi dziećmi) przyjeżdża spędzić wakacje w Urlach i okolicach obawiając się różnych chorób, brudu itd. 4) W tej sytuacji apeluję do Pana i władz Gminy o podjęcie szybkiej akcji oczyszczenia Urli okolic oraz opracowania skutecznego programu segregacji śmieci oraz natychmiastowego wykonania i rozstawienia koszy na śmieci JAK TO JEST PRAKTYKOWANE W INNYCH MIEJSCOWOŚCIACH LETNISKOWYCH W POLSCE.
  (Janusz, 18.08.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Januszu,

  Na wstępie chciałbym poprosić Pana i przy okazji wszystkich, którzy chcieliby zamieścić pytanie w tym segmencie strony powiatowej o - na ile to możliwe - precyzowanie pytań. Z tego tylko powodu pytanie Pana zamieszczone powyżej zostało znacznie (!) skrócone - w formie pierwotnej zawierało całą korespondencję elektroniczną między autorem a urzędnikami gminy Jadów i innymi osobami. Powodowałoby to zupełny brak czytelności dla innych osób, które chciałyby się z tą korespondencją zapoznać (taka jest istota tej witryny) a byłoby także wątpliwe pod względem ochrony danych osobowych osób, do których korespondencja była adresowana.

  Wracając do sedna przedstawionej sprawy i nawiązując nieco do wypowiedzi Pana rozmówców muszę stwierdzić, że jednoznacznie wynika z zasad podziału kompetencji między jednostkami samorządu, że kwestie gospodarki odpadami na terenie gminy koordynuje samorząd gminny. Zrozumiałe jest, że jest to znacznie trudniejsze zadanie w gminie mającej charakter letniskowy ze względu na znaczną ilość osób przyjezdnych. Bez wątpienia ze względu na koszty wywozu nieczystości potęguje to kwestie konieczne do rozwiązania.

  Pana zainteresowanie tematem jest jednak oznaką nowego spojrzenia na sprawę mieszkańców i letników chcących współpracować z administracją publiczną w kwestii rozwiązania problemów. Dzięki takiej współpracy być może można będzie znaleźć w gminie Jadów jakieś nietypowe skuteczne w tym przypadku rozwiązanie.

  Pragnę jeszcze zwrócić uwagę na dwa drobiazgi: Bangladesz to fascynujący kraj Azji Środkowej położony na pięknej delcie Gangesu, mający czasami problemy z powodziami, ale nie zasługujący na to, aby być niechlubnym wzorem przywoływanym przez Pana na początku. W jednej z odpowiedzi załączonych do Pańskiego pytania była sugestia, że jeżeli śmieci znajdują się w lesie lub przy drodze powiatowej to jest to problem (odpowiednio) nadleśnictwa i starostwa. Jest to - muszę przyznać - niezwykły sposób spojrzenia na sprawę czystości w gminie. Można sobie wyobrazić bowiem sytuację, że zamiast organizować system zbioru nieczystości będziemy wywalać je na drogę powiatową. Zadanie gospodarki odpadami zniknie wtedy całkowicie pozostając jedynie problemem gospodarza drogi. Przypomina to trochę sposób czyszczenia podłogi poprzez zamiatanie śmieci pod dywan.

  I jeszcze jedno na koniec. Kilka lat temu starostwo (!)prowadziło program oczyszczania lasów (!) z dzikich wysypisk. Zlikwidowano ich kilkanaście. Błyskawicznie pojawiły się nowe. Nie patrzmy na problem śmieci tylko od strony oczyszczania z nich lasów. Pamiętajmy, że ktoś śmieci tam zostawił. Nie sądzę, aby był to mieszkaniec jednej z jadowskich wsi. Czy brak w zasięgu wzroku miejsca docelowego dla wytworzonych przez siebie śmieci jest wystarczającym usprawiedliwieniem wyrzucenia ich do lasu, albo przy drodze?

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Wracam jeszcze raz do sprawy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Czy skargi na działania zatrudnionych tam urzędników można kierować na ręce pana Starosty czy należy je kierować do wojewódzkiego Inspektoratu jako nastęnej instancji?
  (Jacek, 16.08.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Jacku,

  Skargi na pracowników tej inspekcji należy kierować do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  Konrad Rytel

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

  Herb Powiatu Wołomińskiego
  Starostwo Powiatowe w Wołominie

  ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

  tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
  fax: (0-22) 776-50-93

  e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
  www: http://www.powiat-wolominski.pl

  NIP: 125 09 40 609
  REGON: 01 32 69 344

  Godziny otwarcia:
  poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
  wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

  Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
  poniedziałek - 10.00 - 18.00
  wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
  środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

  Biuletyn Informacji Publicznej:
  http://www.bip.powiat-wolominski.pl

  Godziny pracy kas starostwa:
  przy ul. Prądzyńskiego 3
  - poniedziałek - 10.00-15.00
  - wtorek - piątek - 8.00-13.00

  w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
  - poniedziałek - 10.30-17.30
  - wtorek - piątek - 8.30-15.30

  w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
  - poniedziałek - 10.00-17.45
  - wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

  Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 1746400 razy.

  © 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

  Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.