Dziś jest 23 maja 2017 r., imieniny Iwony, Kryspina
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Z planu zagospodarownia przestrzennego Radzymina wynika, że teren w obrębie 02-02 przy ulicy Nowa-Batalionów Chłopskich jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dlaczego zatem właściciel działki przy ul. Nowej otrzymał pozwolenie na budowę zakładu wypieku ciast domowych? Pragnę nadmienić, iż zakład ten będzie stwarzał szereg uciążliwości dla pobliskich mieszkańców.
Z poważaniem.
(Grzegorz, 13.02.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Grzegorzu,

Decyzja dotycząca budynku z przeznaczeniem na zakład wypieku ciast domowych wydana została m.in. na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radzymin, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Warszawskiego nr 62 poz. 293 z dnia 20.10.98r., który określa, że przedmiotowa działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem realizacji obiektów usługowych wbudowanych lub wolno stojących o uciążliwości nie przekraczającej granic działki budowlanej oznaczonych w ww. planie symbolem MN3.

Inwestycja taka nie jest wpisana na listę - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko.

Od każdej decyzji istnieje jednak postępowanie odwoławcze. Właściciele działek sąsiednich posesji skorzystali z takiej drogi postępowania. Wojewoda mazowiecki jako organ II instancji po zapoznaniu się z materiałem dowodowym umorzył jednak postępowanie odwoławcze nie uznając właścicieli działek sąsiednich za strony argumentując, że obiekt został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Konrad Rytel

Pytanie:
Dzien dobry. Chciałbym się dowiedzieć co zamierzają zrobić nasze władze w Wołominie z zanieczyszczaniem ŚRODOWISKA przez wylewanie ŚCIEKÓW (SZAMBA) NA POLA I LASY w okolicy Wołomina. Proceder ten trwa już kilka ładnych lat, ale nikt tym się jak na razie nie zajął. Nie wiem gdzie tkwi problem. Może jest dozwolone wylewanie ścieków prawie z całego powiatu na pole... ?
(Sławomir, 01.02.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Sławomirze,

Sprawami utrzymania czystości i porządku w gminie Wołomin zajmuje się Urząd Miejski w Wołominie. Jego kompetencje w tym zakresie wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2004r. Nr .173.poz. 1808, z późn. zm.).

Starosta jako organ administracji rządowej nie ma wpływu na to jak wywiązuje się organ gminny z zadań własnych wynikających z ustawy.

Ustawa ta określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy.

1. Zgodnie z tą ustawą m.in. gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.

2. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ może cofnąć, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

Przedstawiając powyższe jednocześnie informuję, że z pewnością, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zostanie cofnięte osobom je prowadzącym, kiedy do Urzędu Miejskiego wpłynie zawiadomienie osoby będącej świadkiem wylewania ścieków (sprawę ułatwiłaby identyfikacja numerów rejestracyjnych samochodów).

Pragnę poinformować Pana także o tym, że przy starostwie powołana została grupa Społecznych Opiekunów Przyrody którzy, prowadząc patrole w terenie zwracają szczególną uwagę na zagadnienia poruszone Pana w pytaniu i współpracują w tej kwestii z Nadleśnictwami i Policją.

Konrad Rytel

Pytanie:
Panie starosto chciałabym złożyć wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej do wymiany dachu, który mam pokryty /"eternitem"/. Wiem, że takie dofinansowania są udzielane gdyż są to dachy azbestowe. Jestem mieszkanką gminy poświetne. Gdzie mogę znaleźć wzór takiego wniosku oraz gdzie powinnam go złożyć?
(Ania, 01.02.2005 r.)

Odpowiedź:
Pani Aniu,

Odpowiadając na Pani pytanie w sprawie dofinansowania wymiany pokryć dachowych, wykonanych z eternitu, pragnę poinformować, iż w projektach realizowanych w ramach funduszy UE nie występuje możliwość składania wniosków przez indywidualne osoby na realizację takiego przedsięwzięcia. Jednakże, Pani inwestycja może zostać skredytowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez Bank Ochrony Środowiska. Poniżej zamieszczam zasady kredytowania oraz telefony kontaktowe do l Oddziału BOŚ, gdzie będzie mogła Pani uzyskać szczegółowe informacje.

Telefony: (0-22) 33-60-302; 33-60-103; 33-60-104; 33-60-144

ZASADY KREDYTOWANIA PRZEZ BANK ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW INWESTYCJI Z ZAKRESU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (L04-1)

Przedmiot kredytowania:

 • wymiana lub zabezpieczenie powierzchni dachowych lub elewacyjnych płyt azbestowych (zakup wyrobów do wykonywania powłok i wykonanie powłok).


 • Warunki kredytowania:
 • maksymalna kwota kredytu:
  - 500 tys. zł - lecz nie więcej niż 90% kosztu przedsięwzięcia

 • maksymalny okres realizacji zadania:
  - do 6 miesięcy od daty postawienia przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

 • okres karencji - spłata kredytu rozpocznie się w następnym miesiącu po zakończeniu zadania,

 • oprocentowanie kredytu - 0,4 stopy redyskontowej weksli nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,

 • okres kredytowania - do 7 lat nie dłużej niż do 31.12.2010r.


 • Zgodnie z art. 162 ustawy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. Nr 62, póz. 628, z późn. zm, osoby fizyczne - nie przedsiębiorcy przedkładają informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu właściwemu wójtowi lub burmistrzowi.

  Na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami mogą być także przeznaczone środki gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 406 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska). Ze środków gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej możliwe byłoby sfinansowanie utylizacji płyt azbestowych.

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Mam pytanie odnośnie inwestycji na ul. Teligi w Wołominie obok dawnego biura obsługi klienta TP SA. Jakie jest przeznaczenie powstającego budynku lub kto jest inwestorem na terenie, o którym mówię. Obecnie trwają tam prace budowlane i niedługo budynek będzie oddany do użytku. Pozdrawiam.
  (Aneta, 14.01.2005 r.)

  Odpowiedź:
  Pani Aneto,

  Mało szczegółowo określiła Pani o jaką inwestycję chodzi. Jednak pomijając to informuję, że wszelkie informacje, o które Pani pyta umieszczone są zawsze na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej budowy, której wywieszenie wymaga prawo budowlane.

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Czy powiat wołomiński i miasto Wołomin pójdzie w ślad za innymi miastami takimi jak Warszawa i Kraków? Czy w naszym powiecie także będzie się pomagać matkom, które w 2005 roku i w latach późniejszych dadzą nam nowych mieszkańców naszego powiatu?
  (Tomek, 10.01.2005 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Tomaszu,

  Pomysł, o którym Pan wspomina, jest znakomity. Być może Pan tego nie wie, ale wzór takich rozwiązań wiele lat temu wprowadzony był np. w gminie Ząbki, leżącej obecnie w powiecie wołomińskim.

  Takie działanie przyporządkowane jest ze względów prawnych do administracji gminnej.

  W związku z tym jeżeli uzna Pan to za stosowne proszę zaproponować takie rozwiązanie samorządowi Pana gminy.

  Serdecznie pozdrawiam

  Grzegorz Dudzik

  Pytanie:
  Jestem harcerzem z Zielonkowskiego hufca ZHP. W marcu chcieli byśmy zorganizować zawody piłki Halowej dla harcerzy z całego powiatu wołomińskiego. Czy możemy liczyć na pomoc finansową ze strony starostwa powiatowego?
  (Mikołaj, 05.01.2005 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Mikołaju,

  Zakres współpracy każdego samorządu z organizacjami pozarządowymi normuje od dwóch lat ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Na jej podstawie Rada Powiatu Wołomińskiego uchwaliła
  Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku. Program ten wskazuje obszary działań priorytetowych do których należą m.in.:

 • powszechne działania sportowe w formach nie komercyjnych,

 • wspieranie akcji promujących zdrowie.


 • W związku z tym po uchwaleniu budżetu najprawdopodobniej w styczniu) zarząd zamierza ogłosić konkursy na działania sportowe.

  Proszę przesłać na adres biuro@powiat-wolominski.pl Państwa e-mail, ułatwi to zawiadomienie o konkursie.

  Grzegorz Dudzik

  Pytanie:
  Dzień dobry! Ja chciałabym się dowiedzieć czy w gminie Strachówka są jakieś zabytki sakralne. Jakby pan mógł mi podać jakieś informacje na ten temat to byłabym bardzo wdzięczna.
  Ja rozumiem, że moje pytanie troche odchodzi od tematu, ale jestem przekonana, że jest Pan człowiekiem kompetentnym. Dlatego bardzo Pana proszę o szybką odpowiedź. Czekam niezwłocznie. Przypomnę moją prośbę: Jakie są zabytki sakralne w gminie Strachówka? Wszelkie wiadomości na ten temat są mile widziane. Informacje, gdzie mogłabym się o tym dowiedzieć również. Z góry serdecznie dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Żegnam Pana uprzejmie.
  (Michasia, 28.12.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Pani Michasiu,

  Jest niezwykle miło widzieć, że są osoby, które zaglądają na naszą internetową stronę nie tylko w sprawach urzędowych.

  Jeżeli pytanie o zabytki sakralne w gminie Strachówka rozumieć szeroko to sugeruję zainteresowanie się mogiłami powstańczymi z czasów powstania styczniowego. Dwie mogiły powstańców, którzy polegli wiosną 1864 roku znajdują się w Boruczy. Pomniki zbudowano dzięki inicjatywie starosty radzymińskiego w 1935 roku ze składek społecznych okolicznych miejscowości.

  Grzegorz Dudzik

  Pytanie:
  Jak Pan myśli, czy nie wypadałoby utwardzić drogę z Ossowa do Kobyłki, tzw. ulicę "grabiczną"? Jest to duży skrót, z którego korzysta wiele osób, droga spacerowa i droga dla rowerzystów, a Pan jako człowiek związany w sposób szczególny z tym rejonem powinien dąrzyć do przeprowadzenia tej inwestycji. Zaznaczam również, ze wiele dzieci dochodzi tą drogą do Szkoły nr.2 w Kobyłce. Łącze wyrazy szacunku i grauluje wyróżnienia Anioła Stroża ziemi wołomińskiej i liczę na odpowiedź.
  (Tomasz, 19.12.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Tomaszu,

  Dziękuję za gratulacje. Jeśli chodzi o drogę, o którą Pan pyta to jest to droga gminna - własność gminy Wołomin.
  Od gminy (nie starostwa) zależy plan działania w związku z tą drogą. Proszę o skierowanie sugestii do Urzędu Miasta Wołomina.

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Szanowny Panie Starosto,
  Pragnę Pana zainteresować sprawą bezpieczeństwa na drogach miejskich w Markach. Są kierowcy którzy jeżdżą po tych drogach delikatni mówiąc bardzo szybko i np. jazda 80km\h po osiedlowej drodze nie jest niczym dziwnym.
  Policjanci z miejscowego komisariatu niby starają się walczyć z tym procederem, ale oni nawet nie mają radaru – i jedyne co robią kiedy widzą szybko jadący samochód to go zatrzymują i robią rutynową kontrolę, bo niestety przekroczenia szybkości nie są w stanie kierowcy udowodnić.
  Natomiast „drogówka” z Wołomina niby pojawią się w Markach ale robi to tylko na głównej trasie Warszawa – Białystok i czasami na drogach mających status powiatowych, natomiast boczne ulice będące własnością miasta Marki są przez nich omijane. Sytuacja szczególnie wieczorami i w nocy przypomina „dziki zachód” – każdy jeździ z taką szybkością jaką chce, co często prowadzi do niebezpiecznych sytuacji łącznie z zagrożeniem życia kierowców i pieszych na chodnikach.
  Dlatego proszę Pana o zajęcie się tą sprawą i albo zakupienie dla komisariatu policji w Markach radarów samochodowych do radiowozów, albo codzienne oddelegowanie patroli „drogówki” na te ulice w Markach, aby kierowcy mieli świadomość że patrol może zatrzymać ich zawsze – bez względu na dzień i porę dnia lub nocy.
  (Rafał, 09.12.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Panie Rafale,

  Przyznaję Panu rację. Często obserwujemy rajdy nawet na osiedlowych drogach. Nie tylko w Markach - w każdej gminie powiatu jest podobnie.

  Poruszył Pan jeden sposób zapanowania nad kierowcami przekraczającymi prędkość. Jest ich jednak co najmniej kilka.

  Jeśli sytuacja dotyczy małej drogi osiedlowej jej administrator może po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień zamontować progi zwalniające co automatycznie kończy zabawy z prędkością. W takim przypadku należy wnioskować o to do właściciela drogi.

  W Markach większość dróg to drogi miejskie. Jedynie trasa Warszawa-Białystok to droga krajowa, a ul. Fabryczna to trakt powiatowy. Reszta - drogi osiedlowe - to ulice gminne, więc należy zaproponować to Urzędowi Miasta.

  Oczywiście skutecznie obniżają prędkość kontrole policyjne. Jednak od 1 stycznia 2004 roku policja nie podlega powiatowi, jest samodzielną służbą, w związku z tym jakiekolwiek oddelegowanie policjantów przez starostę nie wchodzi w grę.

  Natomiast z dotychczasowego doświadczenia można stwierdzić, że policja drogowa otwarta jest na wskazówki mieszkańców co do kontroli w wybranych przez obywateli miejscach. Proszę więc zasugerować to w miejscowym komisariacie, lub chociażby telefonicznie w wołomińskiej
  policji drogowej.

  Konrad Rytel

  Pytanie:
  Czy Starostwo Powiatowe w swoich planach budżetowych na 2005 r. zakłada dofinansowania dla organizacji pozarządowych z powiatu wołomińskiego na realizację zadań pomocowych dla szczególnie słabych grup społecznych m.in. samotnych matek, a jeżeli tak to gdzie i kiedy będą się ukazywać ogłoszenia o konkursach. Pozdrawiam.
  (Agata, 03.12.2004 r.)

  Odpowiedź:
  Szanowna Pani Agato

  Powiat w ramach uchwalonego przez Radę Powiatu Wołomińskiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi określił listę zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2005 jest najpilniejsza. Należą do nich między innymi działania na rzecz wsparcia rodziny oraz przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecanie bądź wspieranie organizacji w realizacji zadań publicznych odbywać się będzie wyłącznie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. W związku z powyższym Powiat Wołomiński z miesięcznym wyprzedzeniem będzie ogłaszał konkursy na realizację konkretnych zadań priorytetowych. Ogłoszenia o konkursach zamieszczane będą zgodnie z wymogami wspomnianej ustawy na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego oraz w zależności od rodzaju zadania w prasie lokalnej lub ogólnopolskiej.
  Zakres i tematyka szczegółowa konkursów podlega opiniowaniu przez komisję. Po tych uzgodnieniach konkursy będą ogłaszane.
  Pełna wersja powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi dostępna jest na stronie.

  Grzegorz Dudzik

  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

  Herb Powiatu Wołomińskiego
  Starostwo Powiatowe w Wołominie

  ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

  tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
  fax: (0-22) 776-50-93

  e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
  www: http://www.powiat-wolominski.pl

  NIP: 125 09 40 609
  REGON: 01 32 69 344

  Godziny otwarcia:
  poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
  wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

  Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
  poniedziałek - 10.00 - 18.00
  wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
  środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

  Biuletyn Informacji Publicznej:
  http://www.bip.powiat-wolominski.pl

  Godziny pracy kas starostwa:
  przy ul. Prądzyńskiego 3
  - poniedziałek - 10.00-15.00
  - wtorek - piątek - 8.00-13.00

  w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
  - poniedziałek - 10.30-17.30
  - wtorek - piątek - 8.30-15.30

  w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
  - poniedziałek - 10.00-17.45
  - wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

  Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 1730959 razy.

  © 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

  Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.