Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto!
Noszę się z zamiarem kupna działki położonej w Markach przy ulicy Kordeckiego.Ulica Kordeckiego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Marki XX/154/2004 została zaliczona do kategorii gminnych dróg publicznych, ale jako właściciel w wypisie z rejestru gruntów figuruje osoba fizyczna. Czy w związku z tym jeżeli nabędę działkę budowlaną położoną przy tej ulicy to muszę mieć zapewnione prawo przechodu i przejazdu od osoby fizycznej wpisanej w rejestr gruntów czy też nie, poniewaz jest to gminna droga publiczna? I następne pytanie-czy przy pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego, o które muszę do Państwa wystąpić nie będę miał problemów z jego otrzymaniem w związku ze stanem prawnym drogi?Z góry dziękuję za odpowiedź.
(Jacek, 16.12.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku

Na podstawie przedstawionych okoliczności nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej i kategorycznej odpowiedzi. Stan prawny określony przez Pana może być wynikiem różnych sytuacji - dla przykładu może to być nieuregulowana hipoteka (wykraczająca częścią na pas drogowy), brak decyzji wojewody w sprawie przejścia prawa własności gruntu na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz.U. z 1998r., Nr 133 poz. 872), lub też może jeszcze brakować decyzji o podziale. Bardzo prawdopodobna jest sytuacja, iż przedmiotowa droga jest na razie tylko projektowana, choć już ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Aby udzielić precyzyjnej informacji proszę o podanie numeru ewidencyjnego działki wraz z numerem obrębu, w którym się znajduje. Dopiero wtedy będę mógł właściwie odnieść się do sprawy.

Z poważaniem
Konrad Rytel

Pytanie:
Wycinanie lasów.

Mieszkam w pięknej Kobyłce od niedawna i ze zgrozą obserwuję ubywanie 60-letnich drzew (sosen, dębów),wycinanych przez ludzi w lesie. Zjawiskonasila się zimą, co roku na moich oczach wyrąbywanych i wycinanych jest kilkadziesiąt drzew. Rzecz dzieje się w lasach prywatnych, które otaczają mój dom. Drzewa są wycinane przez właścicieli i nie-właścicieli. Moje pytanie brzmi tak: co można coś zrobić, żeby zatrzymać ten proceder?
A drugie pytanie: czy lasy prywatne są w ogóle nadzorowane przez Urząd Starostwa? Pozdrawiam serdecznie

Basia
(Basia, 12.12.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Basiu

Nadzór nad lasami prywatnymi sprawuje Nadleśnictwo, któremu starosta powierzył ten nadzór. Niestety, nadzór ten nie obejmuje ochrony przed kradzieżami drewna. Jednak w przypadku stwierdzenia wyrębu lasu w rozmiarach niezgodnych z zasadami określonymi w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji określającej zakres prac niezbędnych do wykonania ramach prawidłowej gospodarki leśnej, właściciel lasu może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej stosownie do ustaleń kodeksu wykroczeń. W przypadku kiedy to właściciel lasu jest poszkodowany na skutek dokonywanej kradzieży - powinien zgłosić na policję wniosek o ściganie sprawcy szkód.
Opisana sprawa mogłaby stać się przedmiotem interwencji w terenie (kontroli przez leśniczego) w celu ustalenia stanu faktycznego i określenia sposobu dalszego postępowania, w przypadku, gdyby zechciałaby Pani bliżej określić położenie w.w. lasu.

pozdrawiam
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Panie Starosto mieszkam w Radzyminie. Na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Norwida, Maczka, Polnej jest bardzo niebezpiecznie, co i raz dochodzi do stłuczek samochodowych. Czy jest przewidziane w tamtym miejscu jakieś rondo, i jeśli tak to kiedy?
(Gienek, 23.11.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Eugeniuszu,

Omawiane skrzyżowanie jest oznakowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym. Natężenie ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania nie wymaga
dodatkowych budowli drogowych. W 2006 roku planujemy jednak roboty remontowe na ul. Norwida i koncepcję ewentualnej przebudowy skrzyżowania z ul. Jana
Pawła II.

Z poważaniem
Konrad Rytel

Pytanie:
Wystąpiliśmy do Starostwa do Wydziału Budownictwa z zapytaniem potwierdzającym lub też nie odległości od linii rozgraniczających działki aby tym samym uniknąć w przyszłości błędów w projekcie. Jaki termin ma Starostwo na odpowiedź?
Z poważaniem.
(Monika, 23.11.2005 r.)

Odpowiedź:
Pani Moniko

Linia rozgraniczająca ulic (jej odległość od osi drogi) jest określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, a jeżeli plan taki nie został opracowany to w decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez gminę. Zgodnie z art. 35§ 3 Kodeksu postępowania administarcyjnego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.

pozdrawiam
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam, mam pytanie a zarazem prośbę. Na ulicy Zagłoby po wielkich trudach powstały słupy energetyczne pod warunkiem że będą latarnie ponieważ dzieci wracają ze szkoły wieczorem i jest bardzo ciemno. Był to jedyny warunek na który się zgodziliśmy na postawienie latarni. Dowiadujemy się że nie będzie latarni.Nie wspomnę iż droga jest tragiczna ponieważ gdy popada deszcz robi się fajne bajoro przed posesjami. A jeszcze jedna sprawa kiedy będziemy mieli wodę miejską , przecież jesteśmy niecały kilometr w linni prostej od wysypiska śmieci!!!! Ale tą sprawą chyba zajmie się Komiśja z Unni Europerskiej , mamy tam swojego człowieka w Brukseli !!! Proszę o wyjaśninie tych spraw a najlepiej żeby te latarnie znalazły się na słupach na ul. Zagłoby. Inaczej oddamy sprawę do sądu lub innej instytucji a może do TVN-u ?

Mieszkaniec ulicy Zagłoby.
(Robert D....., 14.11.2005 r.)

Odpowiedź:
Panie Robercie,

Ulica Zagłoby jest droga gminną, poruszane problemy dotyczą spraw komunalnych, które należą do kompetencji burmistrza gminy.

Z poważaniem
Konrad Rytel

Pytanie:
jakie sa losy konkursu na zagospodarowanie terenow nad Liwcem ?
(Andrzej, 06.11.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju

Nie rozpisano konkursu na zagospodarowanie terenów nad Liwcem, ale zwrócono się do dwóch uczelni kształcących architektów krajobrazu o wykonanie prac na powyższy temat. Jednocześnie pracownik Starostwa posiadający odpowiednie wykształcenie opracowuje wariantowo koncepcję przystosowania omawianych terenów dla turystyki i rekreacji.

Pozdrawiam
Konrad Rytel

Pytanie:
Mój problem dotyczy następującej sprawy. Jestem absolwentką UKSW w Warszawie, aktualnie doktorantką tegoż. Uczelnia nie wypłaca stypendiów swoim doktorantom tłumacząc sie brakiem funduszy na ten cel.
Ministerstwo odsyła do Starosty, tłumacząc, że istnieje projekt unijny 2.6 ZPORR.
(Aldona, 03.11.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Aldono

Pani pytanie sprowadza się do zagadnienia czy korzystając z funduszy ZPORR można uzyskać stypendium podczas trwania studiów doktoranckich. Działanie 2.6 ZPORR "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" w swoich ogólnych założeniach zawiera prócz możliwości realizacji programów stypendiów dla uczniów i studentów
także możliwość złożenia do realizacji zadania pod nazwą:
"Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu.
Kierunki te określa Regionalna Strategia Innowacyjna lub Strategia Rozwoju Województwa". Jednakże zgodnie z Wytycznymi merytorycznymi dla Beneficjentów Działania 2.6 dla Województwa Mazowieckiego (Załącznik nr 7 do uchwały nr 1909/223/05 Zarządu województwa Mazowieckiego z dnia 5 października 2005r.) w ogłoszonym konkursie pominięto właśnie wyżej wymieniony projekt dotyczący doktorantów.
Jako przyczynę tego pominięcia podano fakt, że: "Strategia Rozwoju Województwa nie określa, jakie kierunki nauki są dla regionu strategiczne. Uzupełnienie Strategii wykaz kierunków nauki strategicznych dla Województwa umożliwi włączenie tego rodzaju projektów do kolejnych konkursów z działania 2.6 ZPORR". Zależy to od samorządu województwa i trudno określić termin tego rozstrzygnięcia. Należy jednak pamiętać, że dotyczyło to będzie
doktorantów studiujących w kierunkach nauki strategicznych dla regionu.
Jeśli taka możliwość nastąpi, powiat zaproponuje poszerzenie programu o doktorantów.

Z poważaniem
Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam serdecznie. Mieszkam w Zielonce i na mojej działce znajdują się dwa domy z czego jeden jest budynkiem gospodarczym jednak w chwili obecnej syn go remontuje ponieważ chce w nim zamieszkać ze swoja rodziną.Po wyremontowaniu i wprowadzeniu się chciałby razem z rodziną zameldować się w nim co wiąże się jednak z nadaniem numeru temu "obiektowi". Chciałam zapytać jakich formalności należy dokonać oraz do kogo się zwrócić aby budynek gospodarczy "przerejestrować" na domek mieszkalny oraz z jakimi kosztami jest to związane (oczywiście orientacyjnie). Dodatkowo chciałam spytać czy obiekt musi spełniać konkretne warunki aby można go było uznać za mieszkalny?Z góry dziękują za szybką odpowiedź.
(Dorota, 24.10.2005 r.)

Odpowiedź:
Przy ustalaniu możliwości "przekwalifikowania" budynku gospodarczego na mieszkalny istotne są ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z powyższym należy zwrócić się do Urzędu Miasta Zielonka o ustalenie przeznaczenia danej działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego i podanie ustaleń szczegółowych tego Planu dla tej działki. Należy zwrócić uwagę, że np. na terenach objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Zielonka Nr XVII/168/04 z dnia 17 lutego 2004r. opublikowaną w Dz. Urz. woj. mazowieckiego Nr 45 z dnia 03.03.2004r. poz. 1275 obowiązuje ograniczenie do sytuowania jednego budynku mieszkalnego na działce.

Zgodnie z art. 71.1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 , poz. 2016 - z późn. zm.) przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno - sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub rozkład obciążeń. Jeżeli w rozpatrywanej sprawie zachodzą okoliczności opisane powyżej, to należy dokonać zgłoszenia w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatu Wołomińskiego. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego.

Wykonanie remontu (nie stanowiącego bieżącej konserwacji) lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę należy zgłosić do Wydziału Budownictwa Starostwa przed zamiarem rozpoczęcia prac, jeżeli roboty budowlane nie są zwolnione z uzyskania pozwolenia na budowę, to do wykonywania tych robót można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę.

Kwestią wymagań, jakie powinien spełniać budynek mieszkalny (pomieszczeń w budynku mieszkalnym) reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nadawaniem numeru budynkom zajmuje się Urząd Miasta .

Proszę zajrzeć do przedstawionych aktów prawnych, a w razie chęci wyjaśnienia dodatkowych szczegółów proszę zadzwonić do Wydziału Budownictwa Starostwa tel. 787 43 04

Pozdrawiam

w imieniu starostwa

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowni Panowie

W związku z tragedią, do której doszło dziś rano tj. 4.10.2005 na ulicy nr 634 pomiędzy rondem, a przejazdem kolejowym w Zielonce skłania mnie jako codziennego użytkownika dróg 634 i 631do zadania Panom pytania o przyszły kształt przejazdów od ul. Łodygowej do Wołomina oraz od Marsa do Wołomina.

Osobom, które zapewne śledzą jak ja Panów wypowiedzi przypomnę, że dziś zginął człowiek jadący na rowerze potrącony przez dostawczego busa firmy Kolporter w kierunku Zielonki. Człowiek zapewne wracał z porannymi zakupami, ponieważ na ulicy pozostały po sobie jedynie wrak roweru i rozsypane śliwki. On natomiast leżał w rowie, a opodal stał samochód pogrzebowy, co jednoznacznie wskazywało na śmierć. Nie znam szczegółów, bo cóż przejeżdżałem jedynie przesuwając się powoli w korku od ośrodka Multi-Medica w Osowie do znanego nam ronda. Tak długi korek wywołało to zdarzenie. W tym czasie przejeżdżała karetka przesuwając się z ograniczoną prędkością uzależnioną od uprzejmości kierowców, którzy zjeżdżali na pobocze „zeskakując” gwałtownie kołem z pasa drogowego.

Rozumiem także fakt, iż na bezmyślna brawurę i wszelkie trywialne zachowanie kierowców „właścicieli dróg” nie mamy wpływu, ale…. Podkreślę szczególnie fakt, który codziennie obserwuje, a związany jest z nieprzestrzeganiem zasad przystankowych przez kierowców prywatnych przewoźników lini A,S,W,S. Panowie ci są tak uprzejmi dla pasażerów, że zatrzymują się niemal w każdym wskazanym miejscu na środku ulicy 634 powodując automatycznie korek w godzinach szczytu i jednoczesne hamowanie wielu samochodów jadących za autobusem. W tym czasie część osób opuszczających autobus korzysta z wstrzymania ruchu i przechodzi przed autobusem wychodzą wprost na wyprzedzający go w tym czasie pojazd. Może Panowie wyciągniecie z tego wniosek i przekażecie to odpowiednim służbom.

Panowie, ww. droga jest ogromnym problemem społecznym mieszkańców kilku miejscowości na tej trasie i rozumiem, że są to problemy jednomyślności poszczególnych władz, o których wspominacie na łamach lokalnej prasy.
Udało się jednak Państwu przeprowadzić inwestycje na tej drodze wpływające na bezpieczeństwo jak: ronda, światła, poszerzenia, zjazdy, za co dziękujemy, ale co dalej i kiedy. Proszę wskazać gdzie jest plan lub początek prac nad najdłuższą na Mazowszu ścieżką rowerową łączącą Tłuszcz z Warszawą właśnie przez Wołomin. Zapewne dzisiejszy uczestnik tragicznej śmierci skorzystałby z niej, bo w tragicznym miejscu jest tyle miejsca na jej realizację.

Korzystając z okazji zabiorę głos w imieniu wielu mi znajomych osób i powiem to, co oni z całym przekonaniem potwierdzą, że również po studiach rozważali koncepcję zmiany miejsca zamieszkania. Znaczna część „Wołominiaków” to uczyniła przenosząc się do Warszawy lub okolic gdzie droga jest podstawą normalnego funkcjonowania. Wtedy ogromnym kryterium być lub nie być w Wołominie był dojazd pomiędzy pracą, a miejscem zamieszkania. Cześć pozostała, ale zgodnie z wieloma ludźmi tego miasta zdajemy sobie sprawę, że przybywa nowych mieszkańców, pojazdów, co we wrześniu widać na ulicach „puchnąc wewnętrznie”, natomiast „leżymy” z gospodarką gminną z punktu widzenia fatalnego dojazdu.

W związku z tym proszę o przedstawienie na łamach Państwa strony internetowej możliwość i czasoprzestrzeń prowadzonych prac związanych z poszerzeniem drogi nr 634 i 631. Pozwoli to nam urodzonym Wołominiakom rozwiązać kluczowe problemy.

Przygotowując odpowiedź bardzo proszę nie definiować o szczeblach samorządowych, kompetencjach, do kogo powinniśmy się zwracać. To pozostawiamy Panom lub osobom pracującym na rzecz Państwa. Panów odpowiedź Pani Annie z dnia 30.08.2005 w sprawie przebudowy ulicy nr 641 została sprowadzona do podziału kompetencji wynikającej z ustawy o drogach publicznych, natomiast brakowało rzeczowo przedstawionej odpowiedzi na postawione pytanie.

Ostatni tydzień minął bardzo tragicznie pod względem wypadków. Śmierć w wypadku maturzystów na trasie z Białegostoku do Warszawy, śmierć brata Otyli Jedrzejczak i wiele innych tragedii nie koniecznie związanych ze stanem dróg, a dziś śmierć pod Zielonką.

Dziś stawiam pytanie gdzie nas ta droga zaprowadzi?

Z poważaniem

Robert
(Robert, 04.10.2005 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Robercie

Przedstawił Pan bardzo rzeczowo szereg sytuacji związanych z drogą 634. Większość opinii na temat uciążliwości poruszania się na tej drodze, które Pan przedstawia są oczywiście trafne.

Muszę Pana jednak poinformować, że droga 634 jest drogą zarządzaną przez samorząd wojewódzki! Prosi Pan, aby nie przypominać o zasadach podziału kompetencyjnego, więc nie będę tego czynił. Wnioskuje z tego, że wie Pan doskonale, że tylko zarządca (właściciel) drogi może prowadzić na niej modernizacje (w przypadku drogi 634 to samorząd województwa), a tym samym planuje i przeprowadza jej modernizację. Dodam tylko w związku z tym dla sprawiedliwości historycznej, że inwestycje, które Pan wymienił i które Pan chwali prowadził właśnie samorząd województwa (choć nie bez pomocy) i to jemu należą się podziękowania.

Gdyby miał Pan jakieś pytania odnoszące się do dróg powiatowych serdecznie zapraszam do zgłaszania sugestii i pytań. Przepraszam za opóźnienie w opublikowaniu tej odpowiedzi.

Pozdrawiam Pana

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam Panie Starosto dziekuję za odpowiedź na poprzednie pytanie i dodam, że ulicą na której wylano asfalt do połowy jest ulica Żółkiewskiego w Wołominie. Chciałabym wiedzieć jakie są przeszkody aby wylano asfalt do końca ulicy.
Pozdrawiam
(Anna, 24.09.2005 r.)

Odpowiedź:
Pani Aniu !

Ulica Żółkiewskiego jest drogą gminną. Pytania na temat jej remontu należy przesłać do Urzędu Miasta w Wołominie.

Pozdrawiam
Grzegorz Dudzik

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746397 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.