Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Mieszkańcy ul. Rommla i okolic protestują przeciw poszerzeniu w naszą stronę cmentarza.
(Krystyna z Ząbek k/cmentarza, 01.08.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Krystyno,

Teren między cmentarzem a ul. Rommla jest własnością prywatną. Sposób jego zagospodarowania powinien być zgodny z obowiązującym planem urbanistycznym miasta Ząbki.

Właściwym adresatem wniosków i propozycji mieszkańców do planu zagospodarowania przestrzennego są radni i burmistrz miasta.

Z poważaniem

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowni Państwo
Jestem mieszkańcem Ząbek i wraz z moimi współmieszkańcami (Wspólnotą Mieszkaniową liczącą 8 rodzin) planujemy wykopać (wywiercić) studnię. Z uzyskanej informacji odnośnie poziomu wody wynika, iż głębokość studni nie powinna przekroczyć 10-12 metrów. Wodę ze studni planujemy przeznaczyć na podlewanie ogrodu. Proszę o informację czy tego rodzaju budowla wymaga pozwolenia. Jeśli tak to proszę w wskazanie jakiego rodzaju załączniki winny zostać dołączone do podania. Wprawdzie zgodnie z ustawą Prawo wodne (art 124 pkt 5 i 8) pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane. Podobnie w myśl przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (art. 4 pkt 1 lit. a) jednakże z informacji telefonicznej uzyskanej w Starostwie wynika, iż pozwolenie jest konieczne a do jego wydania wymaga się przedstawienia "projektu geologicznego". Będę wdzięczny za wskazanie stosownej podstawy prawnej.

Łączę wyrazy szacunku
Maciej
(Maciej, 24.07.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Macieju !

W odpowiedzi na pytanie dotyczące przepisów regulujących kwestie wykonania
studni o głębokości do 30 m dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wspólnoty
mieszkaniowej, wyjaśniam:

I. odnośnie obowiązku sporządzenia projektu prac geologicznych:

1. zgodnie z art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo
geologiczne i górnicze (t.j. w Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947), w.w.
ustawy nie stosuje się do wykonywania ujęć wód podziemnych do głębokości 30
m na potrzeby zwykłego korzystania z wód,

2. zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. w
Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zm.),ust. 2. Zwykłe korzystanie z wód służy
zaspokojeniu potrzeb własnego
gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
ust. 3. Nie stanowi zwykłego korzystania z wód: pkt 2) pobór wody
powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę;

3. w przedmiotowym przypadku nie są spełnione przesłanki zwykłego
korzystania z wód w związku z tym, że pojęcie "wspólnota mieszkańców" (t.j.
ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości
art. 6 ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali - t.j. w Dz.U. z 2000r.
Nr 80 poz. 903), nie jest tożsame z pojęciem "własnego gospodarstwa
domowego" (zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających w
jednym mieszkaniu i wspólnie utrzymujących się),

4. w związku z powyższym nie ma zastosowania wskazany w zapytaniu art.
4 ust. 1a lecz art. 32 w związku z art. 6 pkt 2 Prawa geologicznego i
górniczego,

5. przystępując do zamiaru wykonania otworu wiertniczego dla celów
ujmowania wód podziemnych należy sporządzić projekt prac geologicznych,
zgodnie z warunkami określonymi w art. 31-33 i 35 Prawa geologicznego i
górniczego oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001
r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. nr 153 z dnia 28 grudnia
2001r. poz. 1777) i przedstawić go do zatwierdzenia staroście,

6. wyniki prac geologicznych należy przedstawić w odpowiedniej
dokumentacji hydrogeologicznej, którą również należy przedstawić staroście -
art. 34, 40, 42 i 45 Prawa geologicznego i górniczego,

II. odnośnie obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

1. wymieniony w zapytaniu art. 124 pkt 5 ustawy Prawo wodne odnosi się
także do pojęcia "zwykłego korzystania z wód", a pkt 8 tego przepisu
stanowi, iż pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na pobór wód
powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę,

2. należy zatem ustalić wielkość zapotrzebowania na wodę dla wspólnoty
mieszkańców. Jeśli brak jest danych z pomiarów zużycia wody, należy przyjąć
przeciętne zużycie wody na osobę, które wg Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70), wynosi 160 l/osobę na dobę.
Pozwolenie wodnoprawne może być wydane na okres nawet do 20 lat. W
przypadku, kiedy wielkość zużycia wody jest zbliżona do 5m3/d, pod uwagę
należałoby wziąć ewentualna zmienność ilości mieszkańców i zużycia wody w
tym czasie. Przy ilości średniej 4 osób w rodzinie, wielkość 5m3/d zostaje
przekroczona.

III. Ponadto,

zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 10 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
wykonanie obudowy ujęcia wód podziemnych wymaga zgłoszenia właściwemu
organowi.

IV. Podsumowując, należy stwierdzić, że:

1. wykonanie ujęcia, t.j. otworu wiertniczego służącego do poboru wody,
w przedmiotowym przypadku wymaga sporządzenia i zatwierdzenia projektu prac
geologicznych, a następnie przedstawienia wyników tych prac w dokumentacji
hydrogeologicznej,

2. jeśli wielkość poboru wody będzie mniejsza niż 5m3/dobę, nie jest
wymagane pozwolenie wodnoprawne. W przeciwnym przypadku, należy wystąpić z
wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych,

3. dokonując zgłoszenia zamiaru wykonania obudowy ujęcia, na podstawie
art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego, należy przedstawić m.in. dokumenty, o
których mowa w pkt 1 oraz - w zależności od dokonanych ustaleń dot.
zapotrzebowania na wodę - także pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w pkt
2.

z poważaniem

Konrad Rytel

Pytanie:
Witam Pana Starostę
Czy zapoznali się Panowie z wytycznymi krajowego programu "Akademia Zdrowych Pleców" czy Starostwo przystąpi do programu by uczestniczyć w nim i skutecznie zapobiec powstawaniu wad postawy dzieci i młodzieży na terenie powiatu .Miałem możliwość zapoznania się z tym programem i uważam ,że jest to gienialny kompleksowy Program .Co Panowie na to ?uważam ,że szkoły winny być wyposażone w sprzęt jak również Nauczyciele powinni zapoznać się z pewną prawidłowością prowadzenia zajęć
wf. nie mówiąc o Gabinetach rehabilitacyjno-korekcyjnych w ,których to dzieci mogą zostać natychmiast poddane pewnej prawidłowości zastanawiam się czy samorząd wie ,że 80%dzieci ma wady postawy? tak wynika z badań przeprowadzonych w 2005-2006r wiem ,że nastepstwem tego są choroby jakie niesie skolioza oraz wada postawy.Jestem Nauczycielem i widzę co się dzieje .Wreście komuś udało się zrobić coś co jest praktyczne i prawdziwe nie tak jak większość programów idea fix .Gratuluję i życzę sukcesów również samorządowi .
(Marek P., 14.07.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marku,

Zapoznaliśmy się z programem. Rozważanie jest przystąpienie do niego. Dokonujemy analiz (także finansowych), ponieważ obecnie prowadzimy kilka działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym dwa duże programy dla kobiet oraz programy profilaktyczne w szkołach. Jest Pan nauczycielem (widać, że zainteresowanym tym programem)chętnie więc widziałbym w Panu konsultanta w tej sprawie. Jeśli jest taka możliwość proszę o kontakt e-mailowy - na skrzynkę - starosta@powiat-wolominski.pl.

pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto prawdopodobnie Dom Pomocy w Radzyminie podlega pod starostwo stąd moje pytanie do kogo trzeba się zgłosić z zapytaniem o pracę.
(Elżbieta, 10.07.2006 r.)

Odpowiedź:
Pani Elżbieto

Każda osoba, która chce zaproponować swoją osobę do pracy w jakiejkolwiek instytucji powiatu (szkoły, DPS-u itp.) powinna zgłaszać się do dyrektora instytucji.

wicestarosta

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Panie Staroato!

Pan konserwator twierdzi ze wody w m. Jadów nie ma bo ludzie polewaja ogródki ale czy ja majac w domu kran musze codziennie czekac do godz. 23 aby sie umyc w te upały tak sie dzieje a pisze do pana bo włade w jadowie
chba nie sa kompetentne w/w sprawie
(Andrzej, 09.07.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju

Kwestie wodociągów to zadania całkowicie w kompetencji samorządu gminnego, nie podlegają one pod zarząd powiatu. We wszystkich tych kwestach powinien
Pan kontaktować się z Urzędem Gminy.

z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Witam, kupiłem autko z za granicy, podczas rejestracji okazało się że książka wozu która bedzie mi wydana od czasu zarejestrowania nie bedzie wymagała opłaty 500zł jednak odmówiono mi rejestracji jak nie zapłace 500 zł ,książke odebrałem w czasie kiedy opłata za książke była 70 zł ,dodatkowo w czasie rejestracji musiałem opłacić utylizacje - kolejne 500 zł ,kiedy do kogo i gdzie musze złożyć reklamacje?
(Paweł, 01.07.2006 r.)

Odpowiedź:
Panie Pawle,

Oto przygotowane przez wydział komunikacji szczegółowe wyjaśnienie Pana sprawy:

1.
W toku postępowania administracyjnego w przedmiocie rejestracji pojazdu, zgodnie z art. 77 ust.3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, właściwy w sprawie rejestracji pojazdu starosta wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej kartę pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu w kwocie 500 zł określona została w § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 28 lipca 2003r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. nr 137 poz.1310).

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006r., orzekł, że § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003r. jest niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust.1 i art. 217 Konstytucji. Trybunał nakazał ponowne
uregulowanie prawne opłaty za wydanie karty pojazdu.

Mając powyższe na względzie w dniu 28 marca 2006r. Minister Transportu i Budownictwa wydał Rozporządzenie obniżające wysokość opłaty za kartę pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z
wysokości 500 zł na 75 zł (Dz.U. nr 59 poz.421). Powyższe Rozporządzenie obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2006r.

Pobranie opłaty za wydanie karty pojazdu na podst. cytowanych rozporządzeń w sprawie wysokości opłaty za kartę pojazdu jest czynnością administracyjno-techniczną z zakresu administracji publicznej. Starosta jest jedynie organem rejestrującym, który nie rozstrzyga o samej opłacie i jej wysokości. Rejestruje pojazdy według enumeratywnie określonych zasad w cytowanych wyżej przepisach. Organ wykonujący przepisy rozporządzenia dokonuje czynności polegających na pobraniu opłaty, która wynika wprost z
przepisów prawa. Nie ma zastosowania administracyjny tryb rozpatrzenia wniosku o zwrot opłaty za kartę pojazdu.

W związku z brakiem możliwości podjęcia działania może Pan dochodzić swoich roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa przed Sądem Powszechnym w trybie procedury cywilnej np. na mocy art. 4171 § 1 kodeksu cywilnego.

2.
Ponadto wyjaśniam, że zgodnie z art. 72 ust.1 pkt 9 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2006r. do pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagany jest dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 powołanej ustawy, w
przypadku podmiotu nie będącego przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu. Powyższa opłata dotyczy samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu nie więcej niż 9 osób
łącznie z kierowcą, samochodów ciężarowych mających dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5t oraz trójkołowych pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykla trójkołowego. Dokonywana jest na odrębny rachunek
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. Przepis art. 12 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji nie ma zastosowania w stosunku do pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2006r., pomimo że są one rejestrowane po dniu 1 stycznia 2006r.

Właściwym organem, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o zwrot opłaty recyklingowej jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl zwrot opłaty recyklingowej następuje tylko w poniższych przypadkach:
1. podwójnej opłaty za ten sam pojazd dokonanej przez tą samą osobę;
2. udokumentowania nabycia pojazdu do 31 grudnia 2005r., za który została pobrana wymieniona opłata;
3. uiszczenia opłaty za pojazd o masie powyżej 3,5t.

mam nadzieję, że informacja jest wystarczająco szczegółowa.

z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Panie Starosto mieszkam w Wołominie. Topola o której piszę jest przy moim domu. Jest to bardzo duża topola ,składająca sie z drugiej jeszcze odnogi. Odnoga ta zaczyna pekać i odrywać sie od całości, poza tym od
dołu sypie się próchno z tej topoli. Nad nami przebiega linia wysokiego napięcia i przy każdym dużym wietrze drżymy z niepokoju.
(Marzena, 30.06.2006 r.)

Odpowiedź:
Pani Marzeno

Topole, o których Pani pisze są na terenie w Zarządzie spółki PKP - Polskie Linie Kolejowe. Jeżeli uważacie Państwo, że jakaś konkretna topola (jest ich na tej drodze kilkadziesiąt) powinna być wycięta proszę wystąpić do zarządcy terenu.

Z poważaniem

Konrad Rytel

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Chciałbym się dowiedzieć kiedy nastapi uregulowanie porządku na terenie hotelu. Sąsiedztwo jest nie do zniesienia (jest to wielki problem od 3 lat). Proszę o interwencje w tej sprawie.
(Sąsiad Hotelu, 29.06.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sąsiedzie,

Za porządek na posesji, niezależnie od tego czy jest to zwykła posesja z domem jednorodzinnym, hotel, czy fabryka odpowiada właściciel posesji.

Jeżeli sąsiedzi posesji są niezadowoleni powinni zwrócić się do właścicielai rozwiazać problem na zasadzie współpracy sąsiedzkiej. Starostwo powiatu wołomińskiego nie prowadzi żadnego hotelu.

Z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto zwracam sie ponownie w sprawie topoli przy ulicy Kolejowej. Jedna z nich mocno od dołu próchnieje i jej część zaczyna pękać i odrywać sie od całości. Jest wielkim zagrożeniem dla budynków. Bardzo prosze o pomoc.
(Marzena, 29.06.2006 r.)

Odpowiedź:
Pani Marzeno!!!

O jakiej topoli Pani pisze? W jakim mieście (ul. Kolejowa jest w prawie w każdej gminie powiatu)? Z treści Pani pytania wynika, że w tej kwestii składała Pani jakieś informacje. Przejrzałem ostatnie zapytania i nie znalazłem żadnej informacji od Pani. Bardzo proszę o pełniejsze informacje na ten temat. Jeżeli topola zagraża bezpieczeństwu proszę o informacje jak najpilniej.

Z poważaniem

Grzegorz Dudzik

Pytanie:
Szanowny panie Starosto! Wiem,że planowana jest przebudowa skrzyżowania w Zielonce (ul.Marecka, Kolejowa, Lipowa). Jak się dowiedziałem inwestycję tą realizować ma Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Kiedy Sz.P. Starosto spodziewane jest rozpoczęcie modernizacji tego bardzo kłopotliwego (nieustannie zakorkowanego) skrzyżowania?. Czy prawdą jest ,że ma powstać mini rondo?.
Pozdrawiam Mieszkaniec Zielonki.
(Piotr z Zielonki, 26.06.2006 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,

Remont skrzyżowania Marecka, Kolejowa, Lipowa planowany był na czerwiec. Niestety z przyczyn technicznych Starostwo nie mogło rozpocząć inwestycji na początku czerwca (tak jak planowano). Jeżeli nic nie pokrzyżuje obecnych planów, rozpoczęcie prac budowlanych na tym skrzyżowaniu będzie ok. 10-15 lipca. Inwestycja polegała będzie na budowie małego ronda. Według analiz przeprowadzonych w etapie projektowym jest to najlepsze rozwiązanie dla tego skrzyżowania.

Pozdrawiam

Grzegorz Dudzik

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775738 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.