Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

na terenie Ząbek ulice powiatowe ani nie są remontowane ani nie są
sprzątane? Kiedy się to zmieni?
(Marcin, 19.05.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

W czerwcu zostanie podpisane porozumienie między Urzędem Miasta Ząbki, a Powiatem Wołomińskim dotyczące sprzątania ulic powiatowych.
Sprzątaniem ulic powiatowych będzie zajmował się Miejski Zakład Komunalny poczynając od czerwca b.r.
Jeśli chodzi o bieżące remonty nawierzchni drogowych informuję, iż Wydział Dróg Powiatowych w dniu 10 czerwca b.r. dokonał oględzin dróg powiatowych na terenie miasta Ząbki i nie stwierdził głębszych ubytków w nawierzchniach asfaltowych. Ubytki do głębokości do 2 cm oraz pęknięcia zostaną uzupełnione w najbliższym czasie mieszanką emulsji z grysami.

Ryszard Węsierski
Wicestarosta

Pytanie:
Mieszkam na Osiedlu Lisi JAr w Markach na zapleczu Palarni Kawy Tchibo i
jakiegoś nowopowstałego na jesieni ubiegłego roku olbrzymiego magazynu.I
właśnie od jesieni ubiegłego roku dokucza mnie i moim sąsiadom przez 24
godziny w dzień zwyczajny i świąteczny bardzo uciążliwy hałas, który ostanio
a szczególnie w weekendy brzmi jak popsuty traktor.
Jest wiosna i po powrocie z pracy jak również w dni wolne chcemy w spokoju
wypoczywać w naszych ogródkach.Proszę o wyjaśnienie jak mogło dojść do
wydania zgody na budowę czegoś co emituje uciążliwość dla mieszkańców mojego
osiedla i nie tylko jak i kiedy zostanie usunięta uciążliwość hałasowa.
Z tym pytaniem zwróciłam się do Urzędu Miasta Marki , ale poinformowano
mnie, ze Starostwo jest właściwym Urzędem do udzielenia odpowiedzi. Sprawę
proszę traktowaź jako pilną.
Z poważaniem Elżbieta Socha
(Elżbieta, 16.05.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Elżbieto,

W 2006r dla Inwestora TCHIBO MANUFACTORING POLAND Sp. z o.o. zostały wydane dwa pozwolenia na budowę :

1. podwyższenie dachu w istniejącej hali produkcyjnej dla zabudowy dwóch silosów kawy palonej i zabudowa pomostu technologicznego w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej
2. budowę silosa kawy zielonej

Pozwolenia na budowę zostały wydane po sprawdzeniu zgodności planowanych inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki.

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta „Marki II” , który przeznacza przedmiotowy teren pod strefę przemysłowo-techniczną z przeznaczeniem podstawowym przemysł produkcyjny i przetwórczy, rzemiosło produkcyjne i usługowe, bazy, składy i magazyny.

Jedyną instytucją mającą kompetencje czy roboty budowlane prowadzone są zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę lub czy zrealizowana inwestycja posiada pozwolenie na użytkowanie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, do którego powinna Pani złożyć wniosek o kontrolę.

Ryszard Węsierski
Wicestarosta

Pytanie:
Jak w naszym powiecie wygląda sprawa dotycząca wymiany dachów z eternitu?
Czy są jakieś dotacje? Co dzieje się z eternitem, który zdejmiemy z dachu?
Kto zajmuje się jego utylizacją?
(Beata, 14.05.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska – osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami mają obowiązek przedłożyć informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbestu) właściwemu wójtowi lub burmistrzowi miasta,
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest:
a) wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie powiatu wołomińskiego powinien posiadać decyzję Starosty Wołomińskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami zawierającymi azbest,
b) na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zgłoszenia w/w prac do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej - Wydział Budownictwa Starostwa Wołomińskiego,
c) Wykonawca, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektu, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Inspekcji Pracy,
d) po wykonaniu w/w prac, ich wykonawca ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, oświadczenie przechowywać należy przez okres co najmniej 5 lat,
e) prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów zawierających azbest obowiązany jest posiadać zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów azbestowych,
f) usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk innych niż niebezpieczne
Z gminnych programów usuwania azbestu opracowanych przez część gmin powiatu wołomińskiego wynika, że odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, finansowane są ze środków gminnych funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz środków zewnętrznych, pozyskanych przez samorządy gminne na realizację tego przedsięwzięcia,
W związku z powyższym, właściciele obiektów, na których występują pokrycia eternitowe lub inne wyroby zawierające azbest, powinni zgłaszać do właściwego wójta/burmistrza, zamiar dokonania wymiany tych wyrobów,
Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną i zawierać informacje wymagane przez gminę (w tym: planowany termin prac, powierzchnia dachu, rodzaj pokrycia itp.).

Ryszard Węsierski
Wicestarosta

Pytanie:
W ostatnią niedzielę uczestniczyliśmy w imprezie którą objął Pan honorowym
patronatem : "Vademecum - w korowodzie weselnym rodziców C. Norwida" w
Strachówce. Jakie kryteria musi spełniać impreza, by miała patronat
starostwa? Ksiądz Proboszcz witał Pana i Pana zastępcę bardzo serdecznie.
(J, 29.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,

Imprezy, które są obejmowane patronatem starosty odbywają się przede wszystkim na terenie Powiatu Wołomińskiego i sprzyjają w szczególności szeroko rozumianej promocji powiatu.
Organizator imprezy ma obowiązek do wizualizacji patronatu poprzez umieszczenie symboli powiatu wołomińskiego, oraz informacji o objęciu patronatu przez Starostę w miejscu przedsięwzięcia oraz materiałach informacyjno - promocyjnych np.: plakatach, reklamach, zaproszeniach.
Poniżej znajduje się link do wniosku o objęcie imprezy patronatem starosty.
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1972&lang.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto
Z niepokojem patrzę na to jak Wołomin z miasta powiatowego staje się RUINĄ
gdzie widać tylko tzw. pekiny a drogi są nieprzejezdne. To wlaśnie jest
wizytówką miast cywilizowanych że są czyste i zadbane. Wołomin w
przeciwności do nich straszy zapadniętymi chodnikami, zarwanymi krawężnikami
a drogi asfaltowe NIE NADAJĄ SIE DO JAZDY. To co drogowcy poczynili na Armii
Krajowej po remoncie to istna drwina z obywateli tego zacnego miasta. TO
SKANDAL że nie położono nowej nawierzchni. Inne ulice też są w oplakanym
stanie. Drogi i infrastruktura to priorytet. Nie ma nic w mieście
ważniejszego niż komunikacja. Kto zapłaci za coroczne naprawy samochodu?
Drogi w mieście to chyba sprawa Starosty a jeżeli się mylę to proszę mnie
wyprowadzić z błędu i poinformować kto jest ich zarządcą. Reasumując:
Wolomin to nie tylko betonowy plac i dwa pomniki. To misto gdzie ludzie chcą
mieszkać i swobodnie się przemieszczać z uśmiechem na ustach będąc dumni że
tu mieszkaja a nie jadąc do pracy przez tor przeszkód poorany dziurami i
łatami bluzgając na czym świat stoi że "niestety muszą tu mieszkać".
Kiedy drogi i chodniki zostaną przywrócone do stanu używalności dla ludzi.
Chwalicie się Panowie że są pieniądze tylko dlaczego nie mamy ŻADNEJ drogi w
mieście nadającej się do użytku? To kompromitacja i hańba dla ludzi. To
wielkie słowa ale z dnia na dzień narastająca frustracja nie pozwala
niestety zachować zimnej krwi jadąc samochodem przez to miasto. A może tu
się już nic nie da naprawić. Czy musimy uciekać? Pragnę dodać że obywateli
nie interesują w najmniejszym stopniu sesje, obrady i tego typu rzeczy o
których się pisze, że pani X coś zarzuca pani Y itp. CHCEMY MIEĆ DROGI I
TEGO OD WAS WYMAGAMY. JESTEŚCIE PANOWIE BURMISTRZOWIE, STAROŚCI NASZYMI
PRACOWNIKAMI NIE ZAPOMINAJCIE O TYM PROSZĘ!
Z wyrazami szacunku Marcin Albekier
(Marcin, 29.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewniam, że jako Staroście Wołomińskiemu zależy mi na tym by mieszkańcy naszego powiatu byli zadowoleni z tego gdzie mieszkają i by stan dróg stopniowo ulegał poprawieniu.

Proces modernizacji dróg to proces wymagający czasu, składający się z kilku etapów m. in. wykonanie projektu, przygotowanie pełnej dokumentacji. Wiele nowych inwestycji znajduje się obecnie w fazie projektowej jak np. remont ul. Batorego w Ząbkach.

Zarządcą drogi może być burmistrz, wójt, starosta w zależności czy jest to np. droga gminna czy powiatowa. Jeżeli zarządcą jest gmina to Zarząd Powiatu nie ma wpływu na inwestycje prowadzone na drodze gminnej.

Jeżeli chodzi o ul. Armi Krajowej w Wołominie to wykonawca robót kanalizacyjnych został zobowiązany do poprawienia odtworzonej nawierzchni. Ulica ta zostanie w latach 2009-2011 zmodernizowana – zostaną położone nowe chodniki, nowa nawierzchnia oraz wykonane zostaną ścieżki rowerowe.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Jakie są kryteria przyznawania stypendium dla sportowców , jaki medal ma
zdobyć na mistrzostwach polski .Jak można zgłosić takiego zawodnika
Pieńkowski
(Mirosław Pieńkowski, 26.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Prawo ubiegania się o nagrodę lub wyróżnienie mają zawodnicy, którzy
1) zakwalifikowali się i wzięli udział we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi co najmniej wojewódzkiej (powinni posiadać stałe zameldowanie na terenie Powiatu Wołomińskiego),
2) tworzą drużynę sportową w sportach zespołowych, która zakwalifikowała się i wzięła udział we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym rangi co najmniej wojewódzkiej.
Nagrodę i wyróżnienie mogą również otrzymać trenerzy i działacze sportowi zasłużeni w uzyskaniu przez zawodników w/w wysokich osiągnięć.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane za to samo osiągnięcie tylko jeden raz w roku.
Wnioski można składać przez cały rok kalendarzowy w Kancelarii Starostwa Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3. Opiniuje je Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Szanowny Panie,
Wraz z grupą znajomych nosimy się z zamiarem założenia stowarzyszenia zwykłego. Liczyliśmy, iż właśnie taka forma będzie dla nas prostsza i mniej wymagająca niż stowarzyszenie zarejestrowane.
Tymczasem doszły do nas informacje, iż nawet stowarzyszenie zwykłe, które przecież nie posiada osobowości prawnej, musi uzyskać REGON, NIP, a także prowadzić księgowość i sporządzać roczne sprawozdania finansowe dla US wraz z deklaracją CIT-8.

Chciałem się zapytać, czy to prawda, ponieważ zapytałem wielu osób, które
obecnie aktywnie działają w stowarzyszeniach zwykłych i wszyscy byli zdziwieni tymi informacjami. Czy to oznacza, że owe stowarzyszenia działają nielegalnie? Wszak niewiedza nie zwalnia z obowiązków... A może to ja się mylę i założenie oraz funkcjonowanie stowarzyszenia zwykłego jest naprawdę uproszczone...

Pozdrawiam i z niecierpliwością oczekuję odpowiedzi.
(Michał, 18.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Stowarzyszenie zwykłe jest najprostszą formą zrzeszania się obywateli.

Nie posiadając osobowości prawnej, finansuje swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich, nie może m. in. występować w obrocie prawnym, posiadać konta bankowego, zatrudniać pracowników, przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji. Jednak stowarzyszenie zwykłe jest organizacją społeczną - oznacza to, że ma zdolność sądową, czyli może występować przed sądem jako strona, w sprawach związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie.
Jedynymi dozwolonymi przez Ustawę przychodami stowarzyszeń zwykłych są składki członkowskie.
Stowarzyszenie zwykłe jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlega obowiązkom Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 13 października 1995 roku. Zgodnie z art. 2 tej Ustawy obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają (oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej NIP) właśnie jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Warunkiem koniecznym uzyskania NIP jest wcześniejsze zgłoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego i otrzymanie tam numeru REGON.

Stowarzyszenia zwykłe sporządzają roczne sprawozdanie finansowe, zgodne z rozporządzeniem ministra finansów o szczególnych zasadach rachunkowości organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej i złożyć je do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8.

O legalności działania stowarzyszenia zwykłego decyduje wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez właściwych starostów.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Proszę o zajęcie stanowiska w następujacej sprawie: w roku 2007 został
wykonany chodnik dla pieszych przy drodze w Dobczynie, jednak kończy się on
w połowie miejscowości i nie dochodzi nawet do szkoły - kiedy bedą
kontynuowane prace i dokąd jest planowane wykonanie dalszej części chodnika?
(Andrzej, 18.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Budowa chodnika nie jest jeszcze zakończona. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych, powiat planuje go przedłużyć do szkoły.
Ze względu na to, że rozpoczęliśmy przebudowę mostu na rzece Rządzy w gminie Klembów(jego stan techniczny groził katastrofą budowlaną), wszystkie środki zostały przeniesione na to zadanie. W związku powyższym zakończenie budowy chodnika planowane jest na rok 2009.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Panie Starosto kto ma prawo usunąć auto ,które jest nie użytkowane co
najmniej od roku(prawdopodobnie zostało porzucone DGR R 184) ,stoi na
parkingu osiedlowym przy ul. B. Chrobrego w Wołominie obrośnięte
chwastami, odpadają z niego plastiki i zajmuje cenne miejsce postojowe.
(Marek, 16.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Należy zgłosić zaistniałą sytuację do dzielnicowego, który po numerze rejestracyjnym ustali właściciela pojazdu oraz podejmie odpowiednie kroki by rozwiązać ten problem.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

Pytanie:
Witam
Chodząc po Wołominie spotykam dużo bezpańskich psów na jednym z osiedli chciały mnie pogryźć. Czy nie można prowadzić jakiegoś oznaczenia zwierząt aby właściciele ponosili za nie odpowiedzialność? Czy ktoś zajmuje się tą kwestią?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Anna
(Anna, 14.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Opieka nad bezdomnymi psami należy do zadań własnych gminy. Może Pani również zgłosić to do Centrum Zarządzania Kryzysowego- numer telefonu (0-22) 787-77-69, 776-03-00 lub 01.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746389 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.