Dziś jest 26 czerwca 2017 r., imieniny Jana, Pawła
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Pytam czy Jest już zmodernizowany odcinek E 631+E634 i zakończony w 2007r zgodnie z obietnią wyborczą bo jedynie w miarę jeszcze można płynie jechać jeden dzień w tygodni świętą niedzielę, i dla burmistrza panującego III kadencję J. Mikulskiego i starosty M. Urmanowskiego z widoku panującej posady wystarczy, że nie muszą dojeżdzać, nic nie robić i nie mieć zmartwień to jest najważniejsze, jako nadętych przedstawicieli Wołomina łaskawców zbawców najlepiej panujących i służących Szafrankowi staremu doliniarz...... owi jakto nie można nic zacząć przygotować terenu pod np nową trasę czy modernizację istniejących.
(wyborca Jacek, 11.12.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku,

Odcinek ten nie został jeszcze zmodernizowany, a decyzję w tej sprawie podejmuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest zarządcą tych dróg.

Jeżeli śledzi Pan tę sprawę to zapewne Pan wie, że zarówno ja, jak i burmistrzowie gmin apelowaliśmy wielokrotnie o jak najszybsze rozwiązanie problemu komunikacji. Dzięki tym działaniom zostało przeprojektowane rondo i utworzony został dodatkowy pas ruchu dla skręcających w prawo i jadących prosto.

Aby przyspieszyć decyzję MZDW o modernizacji drogi 634 zadeklarowałem, że Starostwo Powiatowe w Wołominie jest gotowe przejąć funkcje inwestora zastępczego i samemu przeprowadzić budowę tej drogi. Jednak bez ich zgody nie można podjąć jakichkolwiek działań.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie,

Proszę o informację odnośnie możliwości zbudowania domu w odległości bliższej niż 3 m od granicy. Posiadam działkę budowlaną o szerokości 20,7 m, niestety wybrany przeze mnie projekt domu przeznaczony jest na działkę o szerokości 21 m. Na działkach sąsiadujących w obecnej chwili nie ma żadnych zabudowań.
Ściana, którą chcielibyśmy postawić w odległości 2,7 m od granicy działki nie ma otworów okiennych.
Proszę o informację czy istnieją procedury umożliwiające budowę domu w odległości bliższej niż 3 m od granicy i jak wygląda ich przebieg???
(Kamila, 23.11.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Zasady usytuowania budynków na działce budowlanej regulują przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn zm.).
Jednak zgodnie z art. 9.1 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych zawartych między innymi w/w rozporządzeniu.
W tej sytuacji proszę się osobiście zgłosić do Wydziału Budownictwa, ul. Prądzyńskiego 3 tel. (22) 787-43-01, 03, 04 wew. 106, 107, 110, 114, w celu uzyskania wszelkich szczegółów dotyczących złożenia odpowiedniej dokumentacji. Po ich rozpatrzeniu zostanie podjęta decyzja o ewentualnych odstąpieniu od przepisów zawartych we wspomnianym rozporządzeniu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam Panie Starosto,
proszę o zamieszczenie wniosku na wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów. Wielokrotnie próbowałam się dowiedzieć czy jest on dostępny po za wydziałem wydającym ww. dokumenty i jedyną informacje jaką uzyskałam to że jest niezbędny i nie zostanie mi wydany dokument jeśli nie wypełnię formularza narzucanego przez wydział geodezji. Wiec skoro wydział wymaga wypełnienia swojego wniosku to mógłby jeszcze ułatwić dostęp do niego tzn. wprowadzić wniosek do pobrania na stronie www i przy okazji wypełnić wzór bo wniosek jaki ostatnio narzuciliście jest moim zdaniem zbędnie skomplikowany.
Pozdrawiam
(Magdalena, 12.11.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Udostępnianie danych w formie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego odbywa się na podstawie Ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (art. 24) oraz Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (art. 29). Oba przytoczone powyżej przepisy prawa nie definiują wzoru wniosku jaki powinno się składać celem udostępnienia omawianych danych. Każdy wniosek zawierający dane podmiotowe zamawiającego, informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorach danych żądanych informacji oraz wskazujący zakres zamawianych informacji i ich przeznaczenie zostanie przyjęty i na jego podstawie zostaną wydane zamawiane dane. Druk wniosku, który jest używany w Wydziale Ewidencji Gruntów Starostwa, nie jest obligatoryjnym drukiem do zamawiania danych z operatu ewidencyjnego, a jedynie ułatwieniem dla zamawiających
i pracowników. Wydział ewidencji gruntów opracował i wprowadził zunifikowany wzór takiego wniosku, który służy do zamawiania różnych materiałów (nie tylko wypisów i wyrysów) przez osoby fizyczne, firmy, geodetów uprawnionych czy też rzeczoznawców majątkowych. Pracownicy wydziału zawsze też pomogą w wypełnieniu wniosku podczas składania zamówienia.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie,
chciałabym uzyskać informację w sprawie dofinansowania do zakupu ekologicznych źródeł energii przez właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkaniowych (np. kolektorów słonecznych), czy istnieje taka możliwość, a jeśli nie, to kiedy mieszkańcy będą mogli liczyć na tego rodzaju dofinansowanie.

Dziękuję za odpowiedź.
(Anna, 09.11.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

odpowiadając na Pani pytanie w sprawie dofinansowania do zakupu ekologicznych źródeł energii przez właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkaniowych (np. kolektorów słonecznych), pragnę poinformować, iż dofinansowanie może być udzielone np. w formie preferencyjnego kredytu ze środków Banku Ochrony Środowiska.
Poniżej zamieszczam telefony kontaktowe do III Oddziału BOŚ, Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, gdzie będzie mogła Pani uzyskać szczegółowe informacje: 22 850 87 18, infolinia Banku: 0801 355 455 lub +48 22 543 34 34.
Jednocześnie wyjaśniam, iż obowiązujące przepisy nie przewidują dofinansowania osób fizycznych podmiotów lub prowadzących działalność gospodarczą, ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto
Jestem pracownikiem niepedagogicznym w jednej ze szkół, której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wołominie.W związku z tym, że w czerwcu 2008 r. Międzyzakładowa Komisja NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wych. w Wołominie wystąpiła do Starostwa z pismem w sprawie zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia zasad.
oraz wartości jednego punktu dla prac.niepedagogicznych.
Dyrektorzy szkół opracowali i wysłali projekt zmian i sprawa utknęła w martwym punkcie, a mamy koniec pażdziernika. Jak wszyscy wiemy w szkołach wartość jednego punktu tj.4zł jest najniższa ze wszystkich jednostek podlegających Starostwu, których średnia wartość punktu wynosi 6zł. Więc jak sam Pan widzi różnica jest bardzo znacząca. Tylko zadajemy sobie pytanie dlaczego?
Moje pytanie jest takie: Jak długo jeszcze będziemy czekać na decyzję w tej sprawie?
(Joanna, 27.10.2008 r.)

Odpowiedź:
Odpowiadając na pytanie muszę sprostować podaną przez Panią informację dotyczącą wartości jednego punktu, ustalonej dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński, która od marca 2007 roku wynosi 5 zł – zgodnie z podjętą wówczas Uchwałą Rady Powiatu. Jest to średnia stawka wśród obowiązujących w tej chwili
w jednostkach organizacyjnych Powiatu, gdyż cztery jednostki mają stawkę wyższą a cztery stawkę niższą. Porównując stawki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych szkół prowadzonych przez gminy wchodzące w skład Powiatu Wołomińskiego należy stwierdzić, że średnia wartość
jednego punktu w tych placówkach również wynosi około 5 zł.
Sporządzone przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych informacje o aktualnej wysokości wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, uwzględniające wszystkie składniki wynagrodzenia wraz z pochodnymi, są analizowane i posłużą do ustalenia zakresu i terminu wprowadzenia regulacji płac – z uwzględnieniem propozycji przedstawionych przez dyrektorów oraz możliwości budżetowych organu prowadzącego.

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto.
Czy to prawda że teren po byłym parkingu policyjnym będzie przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, podobno obiecał Pan to inwestorom już w tamtym roku.
Jeśli nie to czy będzie ogłoszona jego sprzedaż czy dzierżawa. Kto obecnie zarządza tym terenem i czy jest to mienie powiatu czy gminy Wołomin.
Bardzo proszę o odpowiedź Pana Starostę Macieja Urmanowskiego.
(Michał, 23.10.2008 r.)

Odpowiedź:
Teren byłego parkingu policyjnego gmina Wołomin przekazała w drodze darowizny powiatowi.
Toczą się negocjacje z gminą w celu ustalenia dalszego losu tego terenu. W związku z powyższym stwierdzenie, że teren ten będzie przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, jest przedwczesne.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Został wybudowany chodnik w Leśniakowiźnie, ale nikt nie pomyślał o przystankach autobusowych. W chwili obecnej autobus jeździ w jednym kierunku. W miejscach, które od lat służą za przystanki brak jest całkowicie płytowania, gdy chodnik zlokalizowany jest po stronie przeciwnej lub brak dojść do jezdni, gdy chodnik wybudowany jest po stronie przystanku ale oddziela go od jezdni pas zieleni. Ponadto w niektórych miejscach przebieg chodnika został zaprojektowany po stronie, gdzie nie ma zabudowy mieszkaniowej i jest wykorzystywany sporadycznie. Ciekawe kto będzie go odśnieżał, gdyż właściciele działek tu nie mieszkają. Również w wielu miejscach na chodniku jest bardzo niebezpiecznie np. w rejonie sali weselnej. Jadąc od strony Warszawy kierowcy często nie zwalniają na zakręcie i hamują w ostatniej chwili. Co będzie jak nie zdążą wyhamować i wpadną na chodnik, a w tym miejscu dochodziło często do wypadania samochodów na pobocze. Ponadto przed zakrętem od strony Majdanu stoi znak o prędkości 60km/h a przecież jest to teren zabudowany gdzie obowiązuje prędkość 50km/h a na niebezpiecznym zakręcie chyba należy prędkość obniżać. Jeszcze jedna sprawa przy przejściach dla pieszych brak jest znaków D-6.
(Joanna, 22.10.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Joanno,

W odpowiedzi na Pani zapytanie pragnę poinformować, że chodnik w miejscowości Leśniakowizna był projektowany bez zabezpieczenia miejsca na przystanki autobusowe ponieważ nie kursował tamtą drogą autobus. W najbliższym czasie dołożymy starań, aby rozpoznać miejsca, w których należałoby przygotować brukowania miejsc, gdzie zatrzymuje się autobus. O ile aura pozwoli postaramy się poprawić ten stan rzeczy możliwie najszybciej. Aby spełnić Pani postulat i ułożyć chodnik dokładnie tam gdzie znajdują się budynki mieszkalne należałoby zorganizować kilkanaście przejść dla pieszych. Każde przekroczenie jezdni jest zagrożeniem dla pieszych zwłaszcza, że pojazdy na tej drodze czasami poruszają się z nadmierną prędkością co słusznie Pani zauważyła. Niestety mamy nieznaczny wpływ na kulturę jazdy kierowców w związku z tym przebieg chodnika jest pewnym rodzajem kompromisu pomiędzy użytecznością i bezpieczeństwem. Oznakowanie tej drogi sprawdzimy w trybie pilnym i podejmiemy odpowiednie kroki, aby funkcjonował jak najlepiej.
Dziękuje za zaangażowanie i troskę o potrzeby naszej społeczności oraz jej bezpieczeństwo.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry!
Proszę o informację kiedy zostanie naprawiona ulica Fabryczna w Markach?
Została źle wyremontowana, studzienki są na całej długości zaniżone. W miarę użytkowania stan się pogarsza, a przecież to był remont generalny zapewne z gwarancją. Trzeba ją wyegzekwować i wyciągnąć wnioski z tak niskiej jakości prac.
Informuję też, że ulica ta od zakończenia remontu nie była sprzątana o czym świadczą wysokie chwasty oraz potężna ilość piasku.
Pozdrawiam
Wojciech
(Wojciech, 20.10.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Do zadań gminy należy podnoszenie studni rewizyjnych do poziomu jezdni, bieżące usuwanie usterek związanych z kanalizacją gdyż Gmina Marki jest właścicielem kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej.
Wydział Dróg Powiatowych poinformował Urząd Gminy w Markach o w/w usterkach.
Natomiast chwasty rosnące w pasie ul. Fabrycznej zostaną w najbliższym czasie usunięte, piasek zostanie uprzątnięty w okresie wiosennym.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Czy możliwe byłoby zatrudnienie zewnętrznej , prywatnej firmy sprzątającej w
szkołach nadzorowanych przez starostwo, czy taka ewentualność była brana
pod uwagę kiedykolwiek?
(Jolanta, 15.10.2008 r.)

Odpowiedź:
Kwestia zatrudnienia zewnętrznej firmy sprzątającej do utrzymania czystości i porządku w szkoła prowadzonych przez powiat nigdy nie była brana pod uwagę. Specyfika działalności szkoły powoduje, że osoby sprzątające są niezbędne przede wszystkim w czasie trwania zajęć szkolnych, kiedy młodzież przebywa w szkole. Z doświadczenia wiemy, że pani sprzątaczka czy szatniarka jest często osobą znaczącą w środowisku szkolnym – zna wszystkich uczniów, ma z nimi codzienny kontakt, często lepszy niż nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Zatrudnienie firmy zewnętrznej wiąże się z częstymi zmianami pracowników, z ich większą anonimowością, z mniejszym wpływem dyrekcji szkoły na jakość wykonywanej przez nich pracy. Z powyższych względów nie przewidujemy w najbliższej przyszłości przyjęcia takiego rozwiązania.

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Dlaczego do dnia dzisiejszego nie została rozwiązana kwestia remontu budynku i ewentualnego czasowego przeniesienia Biblioteki Pedagogicznej w Wołominie? Biblioteka jest jedynym w powiecie miejscem, gdzie można wypożyczyć fachowe książki dla nauczycieli, studentów i licealistów. Księgozbiór w bibliotece jest bardzo bogaty, pracują kompetentne wykształcone osoby.
Prowadzona jest szeroka działalność pedagogiczna, edukacyjna i udzielane są porady. Jestem nauczycielem bibliotekarzem i do dziś nie wiem, gdzie będę mogła znaleźć potrzebne książki. Nie mam tez możliwości uzyskania porady metodyków, ponieważ biblioteka praktycznie nie działa. Jeśli panu Staroście wydaje się, że oświata, czy kultura nie jest w Wołominie, czy w powiecie potrzebna to szczerze gratuluję i współczuję. Myślę, że na pewno zaowocuje to w przyszłości. Oczekuję szybkiej, kompetentnej i konkretnej odpowiedzi.
Myślę, że czekają na nią także inni czytelnicy biblioteki.
(Iwona, 01.10.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Oczywiście, że w zarówno w Wołominie jak i w powiecie potrzebna jest oświata i kultura. W tym kierunku podejmowany jest szereg działań jak np. obejmowanie patronatem imprez kulturalnych. Powiat jest też organem prowadzącym kilku szkół czy poradni psychologiczno – pedagogicznych. Natomiast Biblioteką Pedagogiczną opiekuje się Samorząd Województwa Mazowieckiego do którego należy również budynek biblioteki.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1775743 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.