Dziś jest 23 sierpnia 2017 r., imieniny Apolinarego, Wiktora
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Mam działkę na terenie Gminy Jadów.To najbardziej beznadziejna gmina w powiecie. Za dwa miesiace będę miała azbest do usunięcia z dachu. Czy mogłabym uzyskać informację o firmach które działają w powiecie i wywożą takie rzeczy. Ponieważ nie będzie to duża ilość chciałabym się 'podczepić',ze względu na koszty. W mojej okolicy wszyscy wywożą azbest do lasu. Gmina nie jest zainteresowana pomocą, udaje że nie ma problemu.
W ubiegłym roku już wysłałam takie zapytanie, ale pozostało ono retoryczne. Mam nadzieję , że tym razem będę miała więcej szczęścia.
dziękuję i pozdrawiam
(Bożena Czerwińska, 18.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

1. Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska – Dz.U. z 2008, Nr 25, poz. 150, osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami mają obowiązek przedłożyć informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbestu) właściwemu wójtowi lub burmistrzowi miasta,

2. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz.U. Nr 71, poz. 649:

a) wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie powiatu wołomińskiego powinien posiadać decyzję Starosty Wołomińskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami zawierającymi azbest (wykaz uprawnionych firm w załączeniu),

b) na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zgłoszenia w/w prac do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej - Wydział Budownictwa Starostwa Wołomińskiego,

c) Wykonawca, przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektu, a także z terenu prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz Państwowej Inspekcji Pracy,

d) po wykonaniu w/w prac, ich wykonawca ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, oświadczenie przechowywać należy przez okres co najmniej 5 lat,

e) prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów zawierających azbest obowiązany jest posiadać zezwolenie na transport odpadów azbestowych, wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów,

f) usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk innych niż niebezpieczne,

3. z gminnych programów usuwania azbestu opracowanych przez gminy powiatu wołomińskiego wynika, że ,odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, finansowane są ze środków gminnych funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz środków zewnętrznych, pozyskanych przez samorządy gminne na realizację tego przedsięwzięcia,

4. w Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidziano środki na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest,

5. zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ww. dofinansowanie mogą ubiegać się urzędy gmin,

6. w 2008r. Gmina Jadów otrzymała dofinansowanie na pokrycie kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jadów w 2008 roku,

7. w bieżącym roku kalendarzowym Wójt Gminy Jadów również wystąpił do Zarządu Powiatu Wołomińskiego z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFOŚiGW zadania polegającego na transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jadów,

8. w związku z powyższym, właściciele obiektów, na których występują pokrycia eternitowe lub inne wyroby zawierające azbest, powinni zgłaszać do właściwego wójta/burmistrza, zamiar dokonania wymiany tych wyrobów,

9. ww. zgłoszenie powinno mieć formę pisemną i zawierać informacje wymagane przez gminę (w tym: planowany termin prac, powierzchnia dachu, rodzaj pokrycia itp.).

W załączeniu link do firm posiadających decyzje Starosty Wołomińskiego zatwierdzajace program gospdarki odpadami niebezpiecznymi zawierajacymi azbest.

Wykaz firm posiadających decyzje Starosty Wołomińskiego zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.


Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Kolejny raz zwracam się do Pana z zapytaniem w sprawie ul. Głowackiego w Jadowie. Jak Pan sobie przypomina Gmina Jadów razem ze Starostwem dokonała modernizacji ul. Kościuszki w Jadowie, natomiast zjazdy z Kościuszki w
Głowackiego zostały raz zapomniane a ostatnie wykonanie to jedna wielka partyzantka. Wykonanie garbów zwalniających na 0,5 m przed wjazdem na ulicę
główną to całkowita pomyłka nie zgodna z obowiązującymi w Polsce przepisami.
Czy wydawanie pieniędzy publicznych na spaprane, nieudaczne wykonanie prac ma sens. Zadaję sobie pytanie jak takie prace są odbierane, gdzie jest inspektor nadzoru, może jest.... lepiej nie skończę bo za dużo można
napisać. Bardzo proszę jak będzie Pan przejeżdżał o chwilowe zatrzymanie i wtedy Pan zrozumie o czym piszę. Jeżdżąc codziennie ta drogą po prostu trafia
mnie szlak. Zastanawiam się codziennie ile trzeba wypić aby wykonać taką fuszerkę i jakie trzeba mieć układy aby taka praca została odebrana.
Radny Gminy Jadów.
(Paweł Banaszek, 12.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,

Ulica Głowackiego w Jadowie jest drogą gminną a próg, o którym Pan wspomina jest połączeniem nawierzchni ul. Kościuszki i ul. Głowackiego. Jego istnienie jest spowodowane brakiem zagospodarowania ul. Głowackiego. Na ulicy tej brak jest odwodnienia, a po opadach deszczu rozlewisko wody sięgało ulicy Kościuszki, przed wykonaniem rozjazdu w ulicy Głowackiego piesi idący chodnikiem przy ulicy Kościuszki wpadali w jezioro wody na ulicy Głowackiego. Po wykonaniu rozjazdu piesi mogą nareszcie korzystać z chodnika nie wychodząc wprost pod pojazdy poruszające się po ul. Kościuszki. Wójt Gminy Jadów przygotowuje właśnie dokumentację techniczną mającą na celu poprawienie zaistniałego stanu rzeczy.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam , mam pytanie czy w Wołominie mieszkańcy ulic Zagłoby i Skrzetuskiego to Bydło????? Dlaczego pytam ? Jesteśmy mieszkańcami płacimy podatki a dojazd do posesji to jest tragedia. Walczymy z Wami juz kilka lat a w tej chwili po ułożeniu rur do wody jest tragedia. W ciągu roku już 2 razy naprawiałem zawieszenie w swoim samochodzie nie wspomnę już aby dojść do ulicy Lipiny B to już jest tragedia. Czy My mieszkańcy mamy ze swoich środków położyć płyty betonowe lub asfalt? Nie wydaje mi się. Wodę mamy tragiczną przez pobliskie wysypisko śmieci. Mam analizę wody i jest Mangan , Żelazo , itd. Dowiaduję się że mamy zapłacić 3000,00 pln za podłączenie do wodociągu. Nie darujemy tego i ta sprawa trafi do TV i Gazet. Dosyć traktowania nas jak Bydło.
Proszę o konkretną odpowiedz.
(Robert, 12.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Bardzo proszę o skierowanie tego pytania do urzędu miasta w Wołominie ponieważ są to drogi gminne.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Proszę o zainteresowanie podległych sobie właściwych struktur problematyką dewastacji placów zabaw w naszym powiecie. Wiadomym jest, że np. w Wołominie mamy wspaniałe, nowoczesne place zabaw (koszt budowy jak myślę kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy), jednakże większość została już zdewastowana. Czy nie byłoby właściwym zabezpieczanie takich inwestycji monitoringiem, którego infrastruktura w Wołominie przecież istnieje? Ponadto warto zainteresować się rozliczeniem inwestycji monitoringu miejskiego w Wołominie. Jakie są efekty? Czy w obecnej formie spełnia on swoje zadanie? Czy istnieje profesjonalne, efektywnie działające centrum oglądowe, na wzór Warszawy?
(Tomasz, 12.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomaszu,

Proszę o skierowanie tego pytania do urzędu miasta w Wołominie.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

Chciałabym się odnieść do pytania Pani Joanny z dnia 27.10.2008 r. i odpowiedzi na to pytanie Pana Wicestarosty.
W odpowiedzi porusza Pan tylko sprawę wartości jednego punktu, natomiast nie porusza Pan wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
Powołując się na informacje z Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych gmin (są to gminy wchodzące w skład powiatu wołomińskiego) pozwolę sobie podać aktualnie obowiązujące wynagrodzenia w placówkach oświatowych np. Gmina Kobyłka najniższe wynagr. 800 zł wartość punktu 6 zł Gmina Zielonka najniższe wynagr.1.100zł wartość punktu 8zł Gmina Tłuszcz najniższe wynagr. 700 zł wartość punktu 6 zł Gmina Wołomin najniższe wynagr. 650 zł wartość punktu 6 zł Gmina Klembów najniższe wynagr. 700 zł wartość punktu 6 zł Gmina Strachówka najniższe wynagr.830zł wartość punktu 5zł Średnio w 12 gminach wchodzących w skład powiatu wołomińskiego najniższe wynagrodzenie zasadnicze to 810 zł a wartość 1 pkt. to 5,84. Dla porównania w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński najniższe wynagrodzenie zasadnicze wynosi 600 zł a wartość jednego punktu 5 zł.
Jak widać nie jest prawdą, że stawki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w szkołach prowadzonych przez gminy są porównywalne do stawek pracowników
niepedagogicznych w szkołach prowadzonych przez powiat.
Pytanie brzmi:
1. Kiedy Powiat zamierza coś zrobić w tej sprawie, żeby pracownik powiatu nie czuł się gorszy od pracownika gminy?
2. Dlaczego pracownicy zatrudnieni w jednostkach oświatowych mają najniższe wynagrodzenie spośród wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu wołomińskiego.
(Jolanta, 12.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Na wstępie pragnę zauważyć, że udzielona przeze mnie odpowiedź na pytanie Pani Joanny odnosiła się ściśle do treści zadanego pytania, które dotyczyło wyłącznie wartości jednego punktu przy ustaleniu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek powiatowych.
Odpowiadając na Pani pytanie trzeba przyznać, ze wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla w/w pracowników w powiatowych placówkach oświatowych nie jest wysoki. Wpływ na taką sytuację ma zapewne nie regulowanie tej kwestii w przeszłości. Ostatnia zmiana miała miejsce 27 marca 2007 roku a poprzednia 13 listopada 2001 roku. Nie ma niestety możliwości, żeby w krótkim czasie wyrównać powstałą różnicę w wysokości wynagrodzeń. Jest to związane z koniecznością znalezienia środków w budżecie Powiatu w zakresie przeznaczonym na oświatę i wychowanie. Zarząd Powiatu ma na uwadze sprawę wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych i zamierza w najbliższym czasie zająć stanowisko w tej kwestii oraz podjąć decyzję o skierowaniu stosownej uchwały pod obrady Rady Powiatu Wołomińskiego.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,
mam wielką prośbę aby skierowal pan odpowiednie slużby drogowe do
miejscowosci Stare Załubice ( Wolica )
w celu naprawy dziur w asfalcie na samym zakręcie w kierunku Warszawy,
poniewaz sam juz mam uszkodzone zawieszenie w samochodzie.
(Paweł, 09.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,

Sprawą łatania dziur już zajmuje się Wydział Dróg Powiatowych.
Wszystkie wyboje w jezdniach moi pracownicy starają się łatać na bieżąco.
Niemniej ze względów technicznych czasami przytrafia się zwłoka w tych działaniach.
Mam zapewnienie z WDP, że dziury, o których Pan wspomina zostaną załatane najszybciej jak to będzie możliwe.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Witam,
czy nasz Powiat (a może Panowie wiedzą czy gmina) uzyskał fundusze z
Rządowego programu budowy i naprawy dróg - dotyczy to tzw "schetynówek".
Czy były starania, jeżeli tak to które drogi będą łatane?
Pozdrawiam
(Darek, 09.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,

Każda z Gmin starała się indywidualnie o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
W naszym powiecie wnioski składały Gminy: Wołomin, Ząbki, Jadów, Klembów, Tłuszcz, Zielonka, Radzymin i nie otrzymały środków finansowych.
Starostwo również występowało o przyznanie środków z przedmiotowego programu na dwa zadania. Niestety nie zakwalifikowaliśmy się. To nie znaczny oczywiście, że nie będziemy się starać w latach następnych, a wręcz przeciwnie, będziemy ubiegać się za każdym razem, gdy będzie taka możliwość.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomińki

Pytanie:
Witam serdecznie,
Chciałam się zapytać w jaki sposób mam dokonać remontu garażu i pomieszczenia gospodarczego. Budynki te są w strasznym stanie. Nadmieniam, iż pomieszczenie gospodarcze przylega z jednej strony do ściany budynku natomiast z drugiej strony do garażu. Chciałbym wyburzyć te dwa budynki i w ich miejsce wymurować nowe. Czy w takiej sytuacji muszę mieć pozwolenie na budowę i rozbiórkę? Czy jest możliwość wtórnej zabudowy bez konieczności odsuwania się od granicy działki na 4 metry? Dziękuję.
(Barbara, 03.03.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Zadane przez panią pytanie jest bardzo ogólne i wymaga uszczegółowienia. Proszę o skontaktowanie się z wydziałem budownictwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, Tel. (022) 787-43-01.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Panie Starosto jakie są planowane w tym roku w Starym Kraszewie? Wiem że ma powstać rondo czy wraz z budową ronda powstanie chodnik do nowego mostu na rzece Rządza??
(Rafał, 24.02.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Rafale,

Dla Starego Kaszewa w bieżącym roku budżetowym przewidziane zostało:
1. przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących budowy ronda
2. opracowanie projektu i przygotowanie decyzji administracyjnych dla odwodnienia ronda do rzeki Rządzy
3. opracowanie projektów i przygotowanie decyzji administracyjnych dla ciągów pieszych i rowerowych od ronda do nowego mostu Procedury administracyjne są tak czasochłonne, że raczej nie będzie możliwości rozpocząć budowy w/w obiektów.
Jeśli Rada Powiatu przyjmie w planie budżetu na rok 2010 ten zakres robót do realizacji chciałbym aby wszystkie te obiekty zostały wybudowane w przyszłym roku.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
W ubiegłym roku interweniowałam u Wójta gminy Klembów w sprawie fatalnego stanu ulicy Dworskiej w Dobczynie. Niestety po mojej interwencji zostało zrobione niewiele (założone zostały tylko latarnie, a obiecany był również kanał drenażowy). Pan Wójt w odpowiedzi na każdą interwencję zasłania się planem zagospodarowania przestrzennego. Niestety ten plan jest do 2013 roku….nie wyobrażam sobie, żeby w dzisiejszych czasach istniała taka droga.
A teraz chciałabym się odwołać do kwestii szerokości drogi – Wójt pisze, że droga ma 3m i nie można jej utwardzić. Z tego, co widziałam droga do posesji Pana Wójta ma około 2m szerokości…i jakoś udało wylać się tam asfalt??? Jak to się stało????
Informuję raz jeszcze - stan ulicy Dworskiej jest fatalny – w załączeniu przekazuję zdjęcia wykonane w dniu 08.02.2009r. Na jesień i na wiosnę droga zamienia się w jedno wielkie bajoro. Zakopują się samochody. I jeszcze dodam, że na tej ulicy mieszka człowiek poruszający się na wózku inwalidzkim, jest sporo małych dzieci – co będzie jeśli zajdzie potrzeba wezwania karetki???!!! Jak ona ma tamtędy przejechać????
Lojalnie uprzedzam, że jeśli droga nie zostanie naprawiona w trybie natychmiastowym (wysypanie leszu, czy położenie betonowych płyt) tak, żeby swobodnie było można chodzić oraz przejeżdżać - sprawę skieruję do lokalnej gazety oraz do telewizji.
(Mieszkanka Dobczyna, 23.02.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Rozumiem Pani problem, ale ulica Dworska w Dobczynie należy do Gminy Klembów. W związku z czym, nie mam odpowiednich kompetencji by ingerować w plan zagospodarowania przestrzennego sporządzonego przez Gminę Klembów i decyzje Wójta.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1792787 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.