Dziś jest 30 maja 2017 r., imieniny Feliksa, Ferdynanda
Główna treść‡ strony

Pytanie do starosty

Pytanie:
Czy Starostwo rozważało naprawę nawierzchni na skrzyżowaniu DW634 i ul. Napoleona w Kobyłce?

Część potwornie zniszczonej i zdeformowanej nawierzchni jest we władaniu Starostwa (ZDW się do tego nie przyznaje - może należy to uzgodnić). Jest to o tyle niebezpieczne, że mimo małych już prędkości (co może być także niekorzystne) na dojeździe do DW634 na nierównościach ABS potrafi uniemożliwić kontrolowane hamowanie. Czy tych wertepów na długości 30m nie można wyrównać wzorem skrzyżowania AK i Laskowej w Wołominie, czy musimy czekać na wypadek lub cud i budowę 634?

Z poważaniem D
(Dariusz, 08.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zasady kompetencyjne mówią, że skrzyżowanie do końca łuku należy do drogi wyższego rzędu - w tym przypadku do drogi nr 634. W związku z tym utrzymania tego skrzyżowanie należy do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Niemniej podejmę działania, aby służby drogowe Starostwa i Marszałka uzgodniły miedzy sobą zakres napraw na tym skrzyżowaniu w celu zmniejszenia zagrożeń dla użytkowników tej drogi.

Z poważaniem

Ryszard Węsierski
Wicestarosta Wołomiński

Pytanie:
Dzień dobry, w projekcie budżetowym na 2009 rok widnieje plan budowy chodnika przy ulicy Piłsudzkiego w Ząbkach, dział 600 rozdział 60014, czy będzie to realizowane w tym roku ?.

Pozdrawiam
Jarosław Michalski
(Jarek, 03.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Panie Jarku,

Jak Pan zauważył w budżecie na ten rok mamy zarezerwowane środki na tą inwestycję. W lipcu prawdopodobnie zostanie rozpisany przetarg i jeżeli nie wynikną żadne niespodziewane okoliczności remont chodnika powinien zakończyć się we wrześniu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starost Wołomiński

Pytanie:
Witam,

Bardzo się cieszę że powstała tak strona aby można zadawać pytania i mieć odpowiedzi bez biegania do urzędów.

Szanowny Panie,
proszę o udzielenie mi informacji kiedy My mieszkańcy ulicy Piłsudskiego w Ząbkach możemy spodziewać się zrobienia chodnika. W naszej ząbkowskiej lokalnej gazecie "Co słychać" istniała informacja, że chodnik przy ul. Piłsudskiego 103-105/ Gazomontaż będzie robiony w I kwartale 2009 roku, minął już III kwartał, a żadnych prac nie widać.

Jeszcze raz proszę o informację kiedy będzie zrobiony chodnik przy ul. Piłsudskiego?

Pozdrawiam
Renata
(Renata, 01.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

W budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie są zabezpieczone środki finansowe na wykonanie chodnika w ul. Piłsudskiego w Ząbkach od cmentarza do granic Miasta Ząbki. Jest to gwarancją realizacji tego zadania. W miesiącu lipcu spodziewam się, że zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tych robót. I jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności do końca września inwestycja powinna być zakończona.

Nie wiem skąd w gazecie "Co słychać" pojawiła się informacja o terminie realizacji w I kw. br. Tym bardziej, że wymogi technologiczne realizacji robót budowlanych powodują, iż do kwietnia ze względu na pogodę praktycznie nie przeprowadza się żadnych prac remontowych i modernizacyjnych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starost Wołomiński

Pytanie:
Szanowny Panie Starosto,

W jaki sposób zamierza Pan rozwiązać problem składowania i utylizacji odpadów w naszym powiecie? Czy aktualnie funkcjonujące na terenie powiatu składowiska mają wystarczającą pojemność aby można było dalej z nich korzystać? Jakie kroki na przyszłość zamierza Pan podjąć w zakresie gospodarki odpadami.
(Roman, 29.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Panie Romanie,

Organami właściwymi w sprawie zapewnienia odpowiednich rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami są samorządy gmin, a nie powiatów (art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144 ze zm. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) W związku z powyższy rozwiązywanie problemu składowania i utylizacji odpadów nie jest zadaniem starosty.

Zadania powiatu, jako odrębnego, organu administracji samorządowej, polegają przede wszystkim na wspieraniu gmin w realizacji ich zadań, m.in. poprzez edukację ekologiczną, dotowanie działań mających na celu usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów, likwidacji dzikich wysypisk i usuwania wyrobów zawierających azbest

Zagadnienia dotyczące istniejących jak i planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami znajdzie Pan w wieloletnich planach gospodarki odpadami - w tym w palnie krajowym, planach wojewódzkich oraz gminnych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Panie starosto proszę o interwencję w sprawie wycięcia zarośli i drzew przy drogach powiatowych w gminie Klembów które zagrażają bezpieczeństwu na drodze. Dlaczego o to nikt nie dba na bieżąco??? Czekam na odpowiedź???

Drogowcy jak budowali drogi to wycinali drzewa i kopali rowy melioracyjne tylko po co skoro nikt potem o to nie dba??? Mam jeszcze pytanie, kiedy zostanie poprawiony odcinek drogi w Starym Kraszewie na drodze do Radzymina gdzie asfalt strasznie popękał i powstały dziury w jezdni??? Proszę przysłać drogowców w celu czasowej poprawy drogi bo mam nadzieje że niedługo zostanie porządnie naprawiony ten odcinek drogi.

Pozdrawiam,
Andrzej
(Andrzej, 25.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zapewniam Pana, że wszystkimi siłami jakie posiadamy w Wydziale Dróg Powiatowych działamy w celu poprawienia stanu naszych dróg. Tak się złożyło, że pewne zaszłości powodują, iż roboty konserwacyjne na razie nie postępują tak szybko jakbyśmy tego wszyscy oczekiwali. Systematycznie jednak poprawiany jest stan poboczy i rowów w naszym powiecie. Zapewniam Pana, że również i w Gminie Klembów zostaną wykonane niezbędne prace konserwacyjne.

Niemniej ze względu na bardzo rozległą sieć dróg powiatowych, która obejmuje łącznie 400km nie mogę zagwarantować natychmiastowej interwencji w sprawie Pana zastrzeżeń.

Odnośnie nawierzchni ze Starego Kraszewa do Radzymina to w bieżącym roku zostanie wykonana nakładka asfaltowa na odcinku około 2 km w kierunku Wiktorowa. Znacząco poprawi to stan techniczny przedmiotowej drogi i jakość jej użytkowania. W latach następnych należy się spodziewać dalszych prac poprawiających jakość dróg w Gminie Klembów.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Mam pytanie takie bardziej osobiste. Panie Starosto jest Pan Doktorem w jakiej dziedzinie?
(Rafał, 24.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Jestem doktorem nauk ekonomicznych.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński


Pytanie:
Dzień Dobry! Jestem studentem Wydziału Geologii UW i chciałbym pisać pracę magisterską związaną z określeniem własności hydrogeologicznych i hydrodynamicznych gminy Tłuszcz. Chciałbym się dowiedzieć o możliwości pozyskania od geologa powiatowego materiałów archiwalnych z badań hydrogeologicznych, hydrologicznych i geologiczno-inżynierskich z tego obszaru. Chodzi mi głównie o dokumentacje geologiczne sporządzane pod inwestycje, gdyż one są bardziej szczegółowe niż ogólnodostępne mapy i opracowania. Dziękuję!
(Norbert, 24.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Norbercie, uprzejmie informuję, że:

- o możliwości skorzystania z informacji geologicznej – tj. materiałów zgromadzonych w archiwum powiatowym, wskazanych w odpowiednim wniosku, decyduje starosta,

- udostępnienie informacji następuje zgodnie z upoważnieniem Ministra Środowiska do rozporządzania prawem do informacji geologicznej, udzielonym Staroście Wołomińskiemu, na podstawie art. 47 ust. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (Dz.U. 2005 Nr 116, poz. 982) z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 31 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 164, poz.1159 z 29 września 2006 r.) oraz z dnia 26 października 2007 r. (Dz.U. Nr 207, poz.1501 z 2 listopada 2007 r.),

- w celu skorzystania z informacji zawartej w opisanych przez Pana dokumentacjach hydrogeologicznych do celów naukowych – przygotowania pracy magisterskiej, należy wypełnić wniosek o udostępnienie informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (w 2 egzemplarzach) i złożyć do akceptacji Starosty, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3. Na wniosku powinno znajdować się poświadczenie z Uczelni, kto i do jakich celów, będzie korzystał z wnioskowanej informacji.

- odpowiednie formularze wniosku o udostępnienie informacji oraz sposób postępowania przy udzielaniu zgody na uzyskanie informacji geologicznej, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, są dostępne również na stronach internetowych Centralnego Archiwum Geologicznego (http://www.pgi.gov.pl), w zakładce: archiwum geologiczne – CAG, Udostępnianie.

- po weryfikacji wniosku pod względem formalnym i merytorycznym oraz akceptacji przez Starostę, 1 egz. wniosku zostaje odesłany do Wnioskodawcy, co stanowi podstawę do korzystania z danych zgromadzonych w archiwum powiatowym.

Informuję także, że archiwum Starostwa Powiatowego w Wołominie dysponuje danymi geologicznymi gromadzonymi od roku 1999, tj. od powstania powiatów po reformie administracyjnej w 1999 r. Od 1999r. dokumentacje geologiczne, po przyjęciu przez Starostę, są przekazywane zgodnie z kompetencją do pozostałych organów administracji geologicznej – Marszałka Województwa Mazowieckiego i Centralnego Archiwum Geologicznego z siedzibą w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. Wcześniejsze opracowania są dostępne jedynie w CAG PIG.

Z interesującego Pana obszaru – terenu gminy Tłuszcz, w Archiwum Starostwa Powiatowego w Wołominie znajduje się kilkanaście opracowań hydrogeologicznych, głównie dokumentacji ustalających zasoby eksploatacyjne ujęć oraz dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich, ustalających istniejące warunki hydrogeologiczne w związku z powstawaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne.

Z poważaniem

Starosta Wołomiński
Maciej Urmanowski

Pytanie:
Witam,

Dziękuję za odpowiedz (31-05-2009r), prawdę mówiąc spodziewałem się czegoś innego. W związku z tą sprawą proszę o wstawienie się w naszej sprawie w gminie Klembów oraz proszę o informację do kogo mogę kierować swoje niezadowolenie jak również składać skargę na opieszałość rady gminy.

Panie Starosto mam jeszcze jedno pytanie gdzie mogę interweniować w sprawie przebudowy zjazdu z powstałego ronda w Woli Rasztowskiej w naszą ulicę oraz czy takimi sprawami nie powinna zajmować się władze gminy czy obywatele indywidualnie.

Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedz
(Władysław, 23.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Zgodnie z obietnicą interweniowałem już w tej sprawie u wójta Gminy Klembów. Jeśli chodzi o skargę na opieszałość Rady Gminy to skargi można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Odnośnie zjazdu z ronda , czy też ogólnie sprawę traktując z drogi publicznej, należy interweniować u właściwego zarządcy drogi. Należy przy tym pamiętać, że jeśli krzyżuje się droga wyższego rzędu z droga niższego rzędu to całość skrzyżowania leży w kompetencji zarządcy drogi wyższego rzędu.
I tak jeśli krzyżują się drogi: krajowa z wojewódzką to skrzyżowanie w całości należy do drogi krajowej i swoje uwagi należy wnosić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

We wszelkich sprawach z wiązanych z użytkowaniem drogi, skargi i zastrzeżenia ma prawo zgłaszać każdy obywatel. Może to również uczynić Wójt Gminy z urzędu. W sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego Zarządca Drogi ma obowiązek podjąć działania niezwłocznie bez względu na to kto jest zgłaszającym problem.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

Pytanie:
Znalazłam pytanie z dnia 20.02.2005 roku zadane przez Panią Mariannę, pytanie które myślę ,że zadaje sobie bardzo wielu mieszkańców Wołomina oraz właścicieli terenów Białych Błot. Co z tą ziemią ? I cóż odpowiedź Pana Starosty. Błędna Szanowny Panie Starosto , sprawa jest prosta, właścicieli jest "paru" wszyscy z imienia nazwiska adresu, wszyscy mieliśmy i mamy tytuły prawne do tych ponad 32 hektarów i wszyscy czekamy..... Najpierw zabroniono nam wykonywania działalności gosp. - wydobywania torfu, potem zabrano jedną działkę, potem przez dziesiątki lat władze miasta i gminy mówiły nam możecie postawić sobie parasol i leżaczek, itd... Działki zaczęły zarastać dziś rosną tam 30 i 40 letnie drzewa - podobno las z zalesienia , tysiące pism ,zażaleń na błędne decyzje - brak odpowiedzi na te zażalenia lub zbywanie nas stwierdzeniem - sprawa skomplikowana. W Polsce mówimy jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Tylko dlaczego wszystko odbywa się bez naszego udziału, zapadają decyzje , brzemienne w skutki o których właściciel nic nie wie , bo URZĄD PAŃSTWOWY MÓWI SPRAWA SKOMPLIKOWANA. Szanowny Panie starosto czas rozwiązać tą sprawę, ale prosiłabym z poszanowaniem konstytucyjnego prawa własności i przestrzeganiem prawa.
Służę wszelką pomocą, wyjaśnieniami i zapewniam ,że oprócz mnie i inni współwłaściciele są zainteresowani rozpoczęciem merytorycznych rozmów.
Łączę wyrazy szacunku,
Anna
(Anna, 20.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,

Teren "Białych Błot" w Wołominie nie należy do Starostwa Powiatowego w Wołominie więc nie mogę udzielić Pani odpowiedzi na temat planów co to tego obszaru. Kwestie te regulują m.in. przepisy prawa miejscowego z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Proponuję skierować swoje pytanie i uwagi do Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Pytanie:
Panie Starosto,

Czemu nie ma jeszcze na stronie internetowej oświadczeń majątkowych za rok 2008? Czyżby radni mieli coś do ukrycia?

Pozdrawiam
(Rafał, 09.06.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Nie ma przepisów, które regulują ustawowy termin publikacji oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednak pracownicy starostwa starają się zamieszczać informacje bez zbędnej zwłoki. Na dzień dzisiejszy wszystkie oświadczenia zostały już opublikowane i są dostępne na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl

W najbliższym czasie zostaną również zamieszczone oświadczenia majątkowe dotyczące pracowników Urzędu.

Z poważaniem

Maciej Urmanowski
Starosta Wołomiński

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

Herb Powiatu Wołomińskiego
Starostwo Powiatowe w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

tel. (0-22) 787-43-01, 03, 04
fax: (0-22) 776-50-93

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www: http://www.powiat-wolominski.pl

NIP: 125 09 40 609
REGON: 01 32 69 344

Godziny otwarcia:
poniedziałki, w godz. 10.00 - 18.00,
wtorki - piątki, w godz. 8.00 - 16.00

Wydział Budownictwa przyjmuje interesantów:
poniedziałek - 10.00 - 18.00
wtorek, czwartek w godz. 12.00 - 16.00
środa, piątek w godz. 8.00 - 16.00

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://www.bip.powiat-wolominski.pl

Godziny pracy kas starostwa:
przy ul. Prądzyńskiego 3
- poniedziałek - 10.00-15.00
- wtorek - piątek - 8.00-13.00

w budynku Ewidencji Gruntów i Budynków przy ul. Powstańców 8/10
- poniedziałek - 10.30-17.30
- wtorek - piątek - 8.30-15.30

w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej 1A
- poniedziałek - 10.00-17.45
- wtorek - piątek - 8.00-15.30


  • Tak rodzina
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Konsultacje Społeczne
  • Przewodnik po Szkołach Ponadgimnazjalnych
  • Wieloletni program Inwestycyjny

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1746395 razy.

© 1999-2015 Starostwo Powiatowe w Wołominie
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, tel: (22) 818-72-14

Zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies i podobnych technologii. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.