Jesteś tutaj:

KONKURS

Data: 11.08.2020 r., godz. 10.49    340
Konkurs w związku 100. Rocznicą Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920-2020
“Konkurs w związku 100. Rocznicą Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920-2020”

Konkurs rozpocznie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. i trwać będzie do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 23.59.


Konkurs odbędzie się na profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie: https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/

polega na:

- zamieszczeniu pod postem konkursowym zdjęcia na którym widoczna jest wywieszona w miejscu zamieszkania Uczestnika biało-czerwona flaga narodowa,

- kliknięciu przycisku „Lubię to” pod wydarzeniem 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 – 2020: link https://www.facebook.com/events/981551932279049/?event_time_id=981551938945715

Regulamin konkursu
“Konkurs w związku 100. Rocznicą Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920-2020”


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu “Konkurs w związku 100. Rocznicą Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920-2020” zwanego dalej „Konkursem”, jest Starostwo Powiatowe w Wołominie, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs rozpocznie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. w momencie opublikowania postu konkursowego na profilu Powiat Wołomiński - Ziemia Norwida i "Cudu nad Wisłą": https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/rozpoczynającego Konkurs i trwać będzie do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 23.59.

3. Celem Konkursu jest promocja 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku na terenie Powiatu Wołomińskiego.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

§ 2. Przebieg Konkursu

1. Konkurs odbędzie się na profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie: https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać będą konto osobiste na Facebooku.

3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzach do posta konkursowego opublikowanego przez Organizatora na osi czasu profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie: https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/ .

4. Zadanie konkursowe polega na:

a) zamieszczeniu pod postem konkursowym zdjęcia na którym widoczna jest wywieszona w miejscu zamieszkania Uczestnika biało-czerwona flaga narodowa,

b) kliknięciu przycisku „Lubię to” pod wydarzeniem 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 – 2020: https://www.facebook.com/events/981551932279049/?event_time_id=981551938945715

5. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez Organizatora, zostaną usunięte przez moderatorów.

6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednorazowo, a zamieszczonego komentarza wraz ze zdjęciem pod postem konkursowym nie można edytować.

7. Zgłoszenie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie propozycji imienia do promocji Starostwa Powiatowego w Wołominie.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest pamiątkowa książka pt. Na ścieżkach pamięci 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku wydana z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku z autorskimi grafikami rysownika Piotra Karszni.

2. Nagrodę otrzyma sto pierwszych osób, które zamieszczą komentarz ze zdjęciem pod postem oraz klikną przycisk „Lubię to” pod wydarzeniem 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 – 2020.

3. W ramach Konkursu nagrodę może otrzymać do stu osób.

4. Komisję Konkursową powołuje Organizator.

5. Informację o wygranej Laureat otrzyma w formie odpowiedzi do nadesłanego komentarza.

6. Informacja o sposobie odbioru nagrody zostanie podana w poście konkursowym na profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie: https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/.

§ 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostę Wołomińskiego, w celu realizacji Konkursu w zakresie np: imię, nazwisko, nick.

§ 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest Starosta Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Wołominie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Wołominie za pomocą adresu iod@powiat-wolominski.pl.

3. Administrator danych osobowych – Starosta Wołomiński – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w § 4.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej §4.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w § 4. oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w Wołominie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie i organizację Konkursu.

2. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w Wydziale Obsługi Zarządu w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin oraz na profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie, na którym niniejszy Regulamin jest umieszczony.

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Regulamin konkursu
“Konkurs w związku 100. Rocznicą Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920-2020”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu “Konkurs w związku 100. Rocznicą Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920-2020” zwanego dalej „Konkursem”, jest Starostwo Powiatowe w Wołominie, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs rozpocznie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. w momencie opublikowania postu konkursowego na profilu Powiat Wołomiński - Ziemia Norwida i "Cudu nad Wisłą": https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/rozpoczynającego Konkurs i trwać będzie do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 23.59.

3. Celem Konkursu jest promocja 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku na terenie Powiatu Wołomińskiego.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

§ 2. Przebieg Konkursu

1. Konkurs odbędzie się na profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie: https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać będą konto osobiste na Facebooku.

3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzach do posta konkursowego opublikowanego przez Organizatora na osi czasu profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie: https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/ .

4. Zadanie konkursowe polega na:

a) zamieszczeniu pod postem konkursowym zdjęcia na którym widoczna jest wywieszona w miejscu zamieszkania Uczestnika biało-czerwona flaga narodowa,

b) kliknięciu przycisku „Lubię to” pod wydarzeniem 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 – 2020: https://www.facebook.com/events/981551932279049/?event_time_id=981551938945715

5. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez Organizatora, zostaną usunięte przez moderatorów.

6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednorazowo, a zamieszczonego komentarza wraz ze zdjęciem pod postem konkursowym nie można edytować.

7. Zgłoszenie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie propozycji imienia do promocji Starostwa Powiatowego w Wołominie.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest pamiątkowa książka pt. Na ścieżkach pamięci 100. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku wydana z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku z autorskimi grafikami rysownika Piotra Karszni.

2. Nagrodę otrzyma sto pierwszych osób, które zamieszczą komentarz ze zdjęciem pod postem oraz klikną przycisk „Lubię to” pod wydarzeniem 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 – 2020.

3. W ramach Konkursu nagrodę może otrzymać do stu osób.

4. Komisję Konkursową powołuje Organizator.

5. Informację o wygranej Laureat otrzyma w formie odpowiedzi do nadesłanego komentarza.

6. Informacja o sposobie odbioru nagrody zostanie podana w poście konkursowym na profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie: https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/.

§ 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostę Wołomińskiego, w celu realizacji Konkursu w zakresie np: imię, nazwisko, nick.

§ 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest Starosta Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Wołominie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Wołominie za pomocą adresu iod@powiat-wolominski.pl.

3. Administrator danych osobowych – Starosta Wołomiński – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w § 4.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej §4.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w § 4. oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w Wołominie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie i organizację Konkursu.

2. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w Wydziale Obsługi Zarządu w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin oraz na profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie, na którym niniejszy Regulamin jest umieszczony.

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na profilu Starostwa Powiatowego w Wołominie https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.